onsdag 20. september 2017

Fryktar kontora forsvinn i nytt bygg

Høgskulen på Vestlandet sitt nybygg på Kronstad er førebels planlagt med ope kontorlandskap for alle tilsette. – Urovekkande, seier hovudillitsvald i Forskarforbundet, Kristin Hinna i et intervju i På Høyden.

I starten var bygget planlagt med 70 prosent cellekontor – medan dei siste romplanane no ikkje inneheldt reine cellekontor i det heile tatt.

Hovudtillitsvald for Forskarforbundet Kristin Hinna sit i brukargruppa for bygget – og reagerer sterkt.

– Eg tenker at dette er drastisk. Det er veldig urovekkjande at dei gjer det slik. Den forskinga som finst i forhold til ope landskap er eintydig på at det fører til mistrivnad, meir stress, større sjukefråvær, mindre produktivitet, og det blir gjort fleire feil, seier Hinna

fredag 15. september 2017

Svært misfornøyde med aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Avisen Sydsvenskan beskriver misnøyen med prestisjebygget Niagara, som kostet 750 millioner kroner å bygge og som samler 4 500 studenter og 500 ansatte.

Ansatte skulle ikke ha faste arbeidsplasser, men slå seg ned der det var ledig. Modellen kalles aktivitetsbaserte arbeidsplasser, eller ABW.

Med honnørord som ”møteplasser, kommunikasjon, åpenhet, fleksibilitet og innovasjon” skulle Niagare tilby ”stimulerende kunnskapsmiljø for studenter, forskere og lærere”, lovet høgskolens ledelse. Og slik ble det. For en del av de ansatte, Men ikke for alle, skriver avisen.

Heller ikke studentene er fornøyd, ifølge avisen, de klager på at det ikke finnes noen steder de kan sitte og arbeide. Bygget er tegnet av danske Lundgaard & Tranberg Arkitekter. En viktig del av beslutningen om den indre utformingen var at åpne kontorlandskap ville spare gulvplass – og penger.

torsdag 14. september 2017

Spesialnummer om ulemper ved kontrolandskap

Folkehelseintituttet står bak Helsebiblioteket.no og tidsskriftet Helserådet. Siste nummer av Helserådet er et spesialnummer med tema kontorlandskap (PDF), og dette oppsummeres slik:

"Kontorlandskap har blitt lansert som gunstig for arbeidstakere og team med samarbeid som krever løpende kontakt. For fagprofesjonelt arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse ser dette imidlertid ut til å fungere dårlig. Slike arbeidsoppgaver krever hovedsakelig individuell innsats der samspill mellom andre arbeidstakere ikke er av primær betydning, selv om det ofte kan være et sekundært behov. 

Resultater fra den vitenskapelige litteraturen viser at de i stor grad opplever dårligere arbeidsmiljø, mer stress og slitenhet, mindre produktivitet, dårligere helse og får økt sykefravær. Det er ikke vist at flekskontor kan oppfylle krav til arbeidsmiljø for kognitivt utfordrende og konsentrasjonskrevende arbeid med krav til korttidshukommelse. 

Manglende kunnskap og forståelse av sammenhenger mellom arkitektoniske løsninger og fysisk arbeidsmiljø kan føre til at ansatte, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig kan betale en høy pris i økt sykefravær og tapt produktivitet for fordelene med åpne kontorlandskap."

mandag 11. september 2017

Møte om nybygg - Bergen

Møte om nybygg 2020 er tirsdag 12 sept kl 11.15-12.00 på Aud8 (D113)

Her finner du en oppsummering av møtet med innlegg og relevante vedlegg.

Det skal være møte i brukerutvalget
 • 20 september
 • 27 september
 • 11 oktober
 • 25 oktober
 • 1 november
 • 15 november
Forskerforbundet HVL-Bergen kommer tilbake til videre prosess.
 
Forskning om Landskap/aktivisertbasert arbeidsplasser
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15764312/ (Ergonomics)
  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00140130512331319409?needAccess=true(fullteksat)
 2. http://tidsskriftet.no/2014/06/legelivet/apne-kontorlandskap-stresser-hjernen
  Åpne kontorlandskap stresser hjernen
 3. http://fazit.no/onewebmedia/Enkeltkontorer%20eller%20%C3%A5pent%20landskap.pdf
  Enkeltkontorer eller åpent landskap?
 4.  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2411910
  Hvorfor velger bedrifter å sitte i kontorlandskap, og hva vet man om effekten av å velge kontorlandskap i forhold til andre (lukkede) løsninger? Denne masteroppgaver gir en litteraturgjennomgang
 5. http://www.universitetsavisa.no/campus/2016/06/27/Slakt-av-%C3%A5pent-landskap-ble-liggende-i-skuffen-58389.ece
  Campusprosjektet: Slakt av åpent landskap ble liggende i skuffen
 6. http://www.forskerforum.no/pne-kontorlandskap-eller-cellekontorer/
  Åpne kontorlandskap eller cellekontorer?
 7. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/aRamazzini/
  Ramazzini er et fagtidsskrift utgitt av Norsk forening for arbeidsmedisin-Den Norske Legeforening.
 8. https://no.linkedin.com/pulse/aktivitetsbaserte-arbeidsplasser-hva-er-det-egentlig-karlsen
  Aktivitetsbaserte arbeidsplasser - hva er det egentlig og hva kreves for å lykkes?
 9. https://www.ledernytt.no/nye-maater-aa-tenke-paa-nye-maater-aa-jobbe-paa.5932206-311239.html
  Nye måter å tenke på - nye måter å jobbe på
 
Programmet

 • Hovedtillitsvalgt ved FF Kristin Ran Choi Hinna ønsker velkommen og gir litt bakgrunn for møte 
 • Tom Skauge fra tidligere brukerutvalg for nybygg 2020 sier noe om første del av prosessen 
 • Elisabeth Søiland arkitekt og stipendiat ved senter for Kunnskapsbasert praksis fortelle om hva forskningen sier om aktivitetsbaserte arbeidsplasser. 
 • Spørsmål/kommentarer/diskusjon