Tabell 1. Årslønnsvekst i 2020 og 2021 og lønnsoverheng til 2022 i noen forhandlingsområder

 

Lønnsvekst i prosent
fra året før

Anslått lønnsoverheng til 2022, prosent1

 

2020

Anslag 20211

NHO-bedrifter i industrien i alt

2,2

3

 - Industriarbeidere

2,0

1

 - Industrifunksjonærer

2,1

Virke-bedrifter i varehandel

3,62

2

1

Finanstjenester

2,9

4

Statsansatte

1,83

2,8

1,6

Kommuneansatte

1,7

2,7

1,6

Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

1,9

2,9

0,9

Helseforetakene

1,8

3½ 4

2

1 Foreløpig beregning.

2 Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel opp med hhv. 0,9 og 1,4 prosentenheter i 2020 og 2021. Lavere andel unge arbeidstakere trakk også årslønnsveksten opp begge år (om lag 0,2 prosentpoeng). Utbetaling av uregelmessige tillegg var nær uendret fra 2019 til 2020, for så å trekke opp med ¼ prosentpoeng i 2021.

3 Årslønnsveksten i det statlige tariffområde ekskl. forsvaret er 1,5 prosent i 2020. Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,3 prosentenhet i 2020.

4 Lønnsveksten påvirkes av at deler av 2020 oppgjøret er utbetalt og registrert i 2021, sammensetningseffekter som følge av økt andel legeårsverk, som gir 0,3 prosent økt lønnsvekst og særskilte lønnsmessige tiltak knyttet til pandemien.