tirsdag 8. mars 2022

Strukturreform med begrenset virkning

Strukturreformen ble innført i 2015 med mål om å bedre kvaliteten i høyere utdanning. Sammenslåinger en rekke universiteter og høyskoler i Norge skulle sørge for høy kvalitet i forskning og utdanning, robuste fagmiljø, god tilgang til utdanning i hele landet, regional utvikling, et verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk.

NIFU publiserer nå to policy briefs om hvordan strukturreformen har påvirket 1) akademisk praksis og måloppnåelse, og 2) organisasjonsmessige endringer.

Begge sammenlikner fusjonerte med ikke-fusjonerte institusjoner, og baserer seg på en stor nasjonal spørreundersøkelse gjennomført i 2021 blant vitenskapelig ansatte ved 21 institusjoner inkludert seks institusjoner som ble etablert som følge av reformen mellom 2016 og 2017 (INN, NORD, HVL, USN, UiT og NTNU).

Analysen tyder på at det så langt har vært begrensede endringer i sektoren. Vitenskapelig ansatte opplever ikke særlig endring i akademiske praksiser knyttet til målene med reformen. Tendensen er videre at vitenskapelig ansatte ved fusjonerte institusjoner er mindre fornøyd med organisasjonsmessige forhold.

2 kommentarer: