tirsdag 14. mars 2023

Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet

Kunnskapsdepartementet offentliggjorde 9. mars rapporten «Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren», utarbeidet av Proba samfunnsanalyse. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og målet har vært å undersøke hvordan ekstern finansiering påvirker bruk av midlertidige stillinger i den norske universitets- og høyskolesektoren.

Rapporten konkluderer blant annet med at:
  • Økonomistyringsprinsippene i UH-sektoren gjør at forskerne må bære risikoen ved ekstern finansiering, gjennom midlertidige og usikre ansettelsesforhold
  • Det er et paradoks at en stor andel av politisk prioriterte forskningsområder og toppsatsinger gjennom Forskningsrådets tildelinger går til å finansiere ansettelse av forskere uten fast og langsiktig tilknytning til institusjonene
  • Postdoktorstillingen brukes ofte i strid med formålet, særlig ved at kvalifiseringsaspektet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad, slik at man står igjen med noe som i realiteten er en midlertidig forskerstilling
  • Det bør undersøkes nærmere om dagens rekrutteringsmekanismer og karriereveier i UH-sektoren står i veien for målet om akademisk eksellens
I rapporten heter det blant annet at «måten som de politiske styringssignalene operasjonaliseres på gjennom finansieringsmekanismer, oppfattes som inkompatible med et av arbeidslivets hovedprinsipper».

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener rapporten viser store svakheter ved arbeidsgiverpolitikk og ledelse i universitets- og høyskolesektoren. I regjeringserklæringen har regjeringen lovet en «storrengjøring i arbeidslivet». Lind mener regjeringen så langt har sviktet i sin egen bakgård, nemlig i staten. En fjerdedel av de ansatte i staten arbeider i universitets- og høyskolesektoren.

onsdag 8. mars 2023

Verv nye medlemmer til Forskerforbundet ved HVL

Foto: rawpixel.com
Gode medlemmar!

Forskerforbundet er største organisasjon ved Høgskulen på Vestlandet. Dette gjer lokallaget mynde og vekst som gjere til at Forskerforbundet får påverke dei fleste prosessar ved HVL. Dette arbeidet skal vi fortsetje med.

Lokallaget har hatt ein god medlemsvekst den seinare tid, og vi nærmar oss 700 medlemmar. På årsmøtet 22. mars hadde det vore fint å kunne seie at vi faktisk er blitt 700 medlemmar. Vi vil minne om Forskerforbundet si vervekampanje, der du som vervar får 500 i vervepremie. I tillegg til dette vil lokallaget gå inn og gje ytterlegare 500 kr til den som vervar nye medlemmar. Den som vervar medlem nr 700 får eit gåvekort på kr 1000. Denne kampanja vil vare fram til 1. juni.

God jakt på nye medlemmar!

tirsdag 14. februar 2023

Langtidsplanen for forskning og høyere utdannig

Stortingets Utdannings- og forskningskomité la 7. februar fram sin innstilling til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032. Målet med langtidsplanen er å koordinere forskningspolitikken på tvers av sektorer og bidra til langsiktighet og forutsigbarhet.

Regjeringen peker ut tre overordnede mål for norsk forskning og høyere utdanning i perioden 2023–32: styrket konkurransekraft og innovasjonsevne; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft; og høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning. 

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind savner imidlertid langsiktighet og forutsigbarhet i Stortingets innstilling.

– Til tross for en helt entydig tilbakemelding fra en samlet sektor, mangler det fortsatt en forpliktende plan for finansiering. Dette kan bli en tiårsplan med mye ambisjoner og lite penger. Det er ikke det norsk forskning trenger, sier Lind.

Les mer på Forskerforbundets nettsider.

mandag 6. februar 2023

Studentmedlemskap i Forskerforbundet lønner seg

Er du student, eller har du barn som studerer? Medlemskap i Forskerforbundet student er en god investering. Her kan du lese mer om hva du er sikret gjennom hele studietiden – for bare 250 kroner.

Medlemskap i Forskerforbundet Student er en utrolig god deal. For 250 kroner får du:
  • En gratis studentpakke med grunnforsikring: Tyveri av mobil, PC, nettbrett – forsikringssum kr 20.000
  • Ulykke – forsikringssum kr 1 mill
  • ID tyveri – forsikringssum kr 25 000
Tilgang til rimelig innboforsikring til kun kr 303,- per år med en forsikringssum på inntil kr 300 000, og andre rimelige forsikringer: Grunnforsikring til kr 1230,- per år, og reiseforsikring i inntil 100 dager.