tirsdag 14. mars 2023

Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet

Kunnskapsdepartementet offentliggjorde 9. mars rapporten «Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren», utarbeidet av Proba samfunnsanalyse. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og målet har vært å undersøke hvordan ekstern finansiering påvirker bruk av midlertidige stillinger i den norske universitets- og høyskolesektoren.

Rapporten konkluderer blant annet med at:
  • Økonomistyringsprinsippene i UH-sektoren gjør at forskerne må bære risikoen ved ekstern finansiering, gjennom midlertidige og usikre ansettelsesforhold
  • Det er et paradoks at en stor andel av politisk prioriterte forskningsområder og toppsatsinger gjennom Forskningsrådets tildelinger går til å finansiere ansettelse av forskere uten fast og langsiktig tilknytning til institusjonene
  • Postdoktorstillingen brukes ofte i strid med formålet, særlig ved at kvalifiseringsaspektet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad, slik at man står igjen med noe som i realiteten er en midlertidig forskerstilling
  • Det bør undersøkes nærmere om dagens rekrutteringsmekanismer og karriereveier i UH-sektoren står i veien for målet om akademisk eksellens
I rapporten heter det blant annet at «måten som de politiske styringssignalene operasjonaliseres på gjennom finansieringsmekanismer, oppfattes som inkompatible med et av arbeidslivets hovedprinsipper».

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener rapporten viser store svakheter ved arbeidsgiverpolitikk og ledelse i universitets- og høyskolesektoren. I regjeringserklæringen har regjeringen lovet en «storrengjøring i arbeidslivet». Lind mener regjeringen så langt har sviktet i sin egen bakgård, nemlig i staten. En fjerdedel av de ansatte i staten arbeider i universitets- og høyskolesektoren.

onsdag 8. mars 2023

Verv nye medlemmer til Forskerforbundet ved HVL

Foto: rawpixel.com
Gode medlemmar!

Forskerforbundet er største organisasjon ved Høgskulen på Vestlandet. Dette gjer lokallaget mynde og vekst som gjere til at Forskerforbundet får påverke dei fleste prosessar ved HVL. Dette arbeidet skal vi fortsetje med.

Lokallaget har hatt ein god medlemsvekst den seinare tid, og vi nærmar oss 700 medlemmar. På årsmøtet 22. mars hadde det vore fint å kunne seie at vi faktisk er blitt 700 medlemmar. Vi vil minne om Forskerforbundet si vervekampanje, der du som vervar får 500 i vervepremie. I tillegg til dette vil lokallaget gå inn og gje ytterlegare 500 kr til den som vervar nye medlemmar. Den som vervar medlem nr 700 får eit gåvekort på kr 1000. Denne kampanja vil vare fram til 1. juni.

God jakt på nye medlemmar!