tirsdag 27. februar 2024

Bli medlem i Forskerforbundet – og du kan vinne et reisegavekort!

Meld deg inn før 1. mai 2024 og bli med i trekningen av et reisegavekort på kr. 10 000,–. 

Vi trekker to vinnere: en som har meldt seg inn og en som har vervet et nytt medlem. 

Meld deg inn via forskerforbundet.no

Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene.

Om Forskrift om undervisings- og forskerstillinger

Foto: Forskerforbundet
Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, skriver i Khrono om "To forslag Hoel bør legge i skuffen".

Bakgrunnen er Stortingets vedtak 6. februar av en ny Universitets- og høyskolelov. Like viktig som selve loven er revideringen av forskriftene til loven, som nå er på høring.

Lind understreker at det er mye bra i forslaget. Dette postdoktorstillingen, som er blitt mye tydeligere definert som en kvalifiseringsstilling, samt at postdoktorene sikres rettigheter til forlengelse ved sykdom, og like muligheter som stipendiatene til forlengelse ved uforutsette hendelser som hindrer progresjon i kvalifiseringsarbeidet. 

Videre er det positivt at man igjen åpner for å kunne flytte seg sidelengs i de to karriereløpene (mot dosent eller professor), hvor førstelektorer kan søke overgang til førsteamanuensis, og vice-versa. 

Lind viser imidlertid til to andre forslag til endringer vil ha motsatt effekt.

Regjeringen vil lukke muligheten for å søke opprykk fra høgskole- eller universitetslektor til førsteamanuensis. Det er uforståelig. Over 4 000 vitenskapelig ansatte er i slike stillinger, og mange av dem har forskerambisjoner, er under forskerutdanning eller i ferd med å sluttføre en doktorgrad.
/../
Forslaget innebærer et ubegrunnet brudd med en årelang, velfungerende opprykksordning, som ingen har tatt til orde for eller diskutert konsekvensene av å fjerne. Dette forslaget kan ikke vedtas.

Den andre problematiske forskriftsendringen er knyttet til nye språkkrav. Jeg forstår ønsket om at ansatte i akademia skal beherske norsk språk og kultur, for å kunne formidle, undervise og fungere i det norske arbeidslivet. Et eksplisitt språkkrav for alle ansatte i rekrutteringsstilling, er imidlertid ikke klokt.


Kilde: Khrono

onsdag 14. februar 2024

Forslag til Forskrift om undervisings- og forskerstillinger og rekrutteringsstillinger

HK-Dir har ei viktig forskrift på høyring, Forskerforbundet har bedt lokallaga om råd, og ved HVL arbeidar vi med ein tekst til Forskerforbundet si høyring. 

Den nye forskrifta inneheld blant anna desse endringane:
  • Tydelegare skilje mellom professorstige og dosentstige
  • Opning for overgang mellom dosentløpet og professorløpet
  • Tilleggskrav om forskingserfaring ut over doktorgrad for å bli tilsett som fysteamanuensis
  • Krav om norskkompetanse
  • Fjerne tilgangen til å søkje om opprykk til fysteamanuensis frå universitets-/høgskulelektorstilling
I forslaget har Forskerforbundet mellom anna fått gjennomslag for.
  • Plikt til å gi postdoktor utdanningsfaglig kompetanse
  • Karriereplan og karriereveiledning for stipendiater og postdoktorer
  • Minst treårig periode for postdoktor.
Send lokallaget dine synspunkt, innspel eller høyringssvar. Frist for innsendte høyringsforslag er måndag 26. februar. Sende høyringssvar til gaas@hvl.no.Bakgrunn

Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling varslet en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle forskriftene om ansettelser hjemlet i universitets- og høyskoleloven. Kunnskapsdepartementet ga 3. mai 2022 NOKUT i oppdrag å samleforskrift om ansettelsesvilkår, forskrift om ansettelse og opprykk og forskrift om ansettelse på innstegsvilkår i én felles forskrift.

Kunnskapsdepartementet nedsatte en referansegruppe med representanter fra sektoren for å bidra med innspill til ny forskrift. Det har vært fire møter i referansegruppen, og gruppen har også levert skriftlige innspill. Referansegruppen var aktiv frem til juni 2023. I tillegg har det vært ett møte med representanter fra Akademiet for yngre forskere og ett med Dosentforeningen – Foreningen for førstelektorer og dosenter. Høsten 2023 har HK-dir hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet om høringsutkastet, for å harmonisere forslaget til forskrift med forslaget til ny universitets- og høyskolelov og Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia.

tirsdag 16. januar 2024

Fagbokhandel på campus?

Denne saken er for tiden høyaktuell ved HVL, Bergen. Her legges nåværende bokhandel ned, og hva som skjer videre er foreløpig i det blå. Meningene om saken er delte.

Samtidig gjennomfører fagbokhandelen Akademika en undersøkelse hvor de ønsker å nå ansatte ved universiteter og høgskoler. Ved siden av studenter er dette den viktigste kundegruppen for Akademika.

Forskerforbundet oppfordrer aktuelle medlemmer til å delta i undersøkelsen, som finnes her https://surveys.enalyzer.com?pid=4ter6rak&Plattform=FFmandag 15. januar 2024

Tilpassingsavtalen for HVL er revidert

I ny tilpassingsavtale for HVL er det gjort endringar som skal styrka ordningar for medråderett og medverknad ved HVL.

Gjert Anders Askevold, hovudtillitsvald for Forskerforbundet ved HVL, oppfordrar tilsette til å spele inn saker til sine tillitsvalde og engasjere seg i medverknadsmøter.
Modell for medråderett og medverknad i HVL:

Den grøne kolonnen «møtepunkt» viser kvar medråderett og medverknad etter tilpassingsavtalen skal praktiserast. Modellen viser kven som representerer arbeidstakar og arbeidsgjevar på dei ulike nivåa i organisasjonen.