Vedtekter

Vedtekter i interimsperioden for Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet

Vedtekter for interimsperioden for Forskerforbundet på Vestlandet ble vedtatt på årsmøtet for lokallaget FF – HVL 7. mars 2017. Grunnlaget for vedtektene er hentet fra Vedtekter for Forskerforbundet, gjeldende fra 17.10.12, med særlig vekt på § 14, om lokallag.

1. Lokallaget
Lokallaget representerer Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet, og består av samtlige medlemmer ved virksomheten. Lokallaget har myndighet til å opptre på Forskerforbundets vegne etter lov- og avtaleverk ved virksomheten.

Lokallaget skal ivareta medlemmenes interesser ved virksomheten og bistå medlemmene etter lov- og avtaleverk (jfr. Forskerforbundets vedtekter § 1 – Formål)

2. Årsmøtet
Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Årsmøtet innkalles av lokallagsstyret som også sender ut dagsorden/sakspapirer minst to uker før møtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når lokallagsstyret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det.

Årsmøtet skal:
  • velge lokallagsstyre
  • behandle regnskap, budsjett, årsmelding og eventuelt arbeidsprogram
  • behandle/uttale seg om saker som legges frem av lokallagsstyret eller av medlemmene. Sake(ne) må være innrapportert 14 dager før årsmøte.
  • velge delegater til Forskerforbundets representantskap, primært blant styrets medlemmer
  • bestemme valgprosedyrer (listevalg, urnevalg, valg blant fremmøtte etc.)
  • velge hovedtillitsvalgt

Neste ordinære årsmøtet skal holdes innen 15.mai 2018. Om ikke annet blir vedtatt, fungerer ny hovedtillitsvalgt og nye styremedlemmer fra 1. august samme år.

3. Lokallagsstyret for interimsperioden  
Lokallagsstyret (Storstyret) består av medlemmene av de fusjonerte institusjonenes lokallag - 15 personer.

Hovedtillitsvalgt er Forskerforbundets øverste tillitsvalgte på institusjonen og representerer Forskerforbundet etter avtaleverket med mindre årsmøtet bestemmer en annen arbeidsdeling/andre fullmakter (jfr. Hovedavtalen i staten (HA), Lokallagstyret tilstreber å møtes annen hver måned.

Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har hovedtillitsvalgt dobbeltstemme.

Lokallagsstyret kaller inn til medlemsmøter når styret selv finner det påkrevet eller 20% av medlemmene krever det.

Medlemsmøter og styremøter varsles gjennom innkalling en uke på forhånd. Saksliste følger innkallingen.

4. Arbeidsutvalg for interimsperioden
Lokallagsstyret velger representanter til arbeidsutvalget fra de tre nærområdene. Arbeidsutvalget vil, i tillegg til hovedtillitsvalgt, bestå av 2 representanter fra nærregion i sør, 2 fra nærregion i nord og 3 representanter fra nærregion Bergen. Arbeidsutvalget tilstreber å møte hver 14. dag og møtene ledes av hovedtillitsvalgt.

Arbeidsutvalget skal i interimsperioden:
     sammenkalle til lokallagsmøter og årsmøte
     utarbeide forslag til regnskap, budsjett, årsmelding og eventuelt arbeidsprogram for årsmøtet
     rekruttere nye medlemmer
     oppnevne Forskerforbundets representanter etter Hovedavtalen/Tilpasningsavtalen på driftsenhetsnivå.
     oppnevne representanter til verv, utvalg og råd.

 5. Saksgang
Alle henvendelser fra Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet til sentrale myndigheter og tjenestemannsorganisasjoner/ hovedsammenslutninger skal gå gjennom Forskerforbundet sentralt som avgjør om saken skal fremmes. 

Saker som Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet ønsker å ta opp på virksomhetsnivå skal gå gjennom lokallagsstyret.

Medlemmer kan henvende seg til arbeidsutvalget eller til medlemmer av lokallagsstyret med saker som de ønsker å få behandlet.

Saker som medlemmer av Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet ønsker å ta opp med Forskerforbundet sentralt skal normalt gå gjennom lokallagsstyret/ hovedtillitsvalgt.
Forskerforbundet sentralt varsles om sammensetningen av lokallagsstyret og skal også få oversendt godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og eventuelt arbeidsprogram

6. Økonomi
Lokallaget kan ikke pådra Forskerforbundet sentralt økonomiske forpliktelser utover det som er stilt til disposisjon av Representantskap/hovedstyre.

7. Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte med 2/3 flertall og er gyldig etter godkjenning av Forskerforbundets hovedstyre