søndag 18. mars 2018

Foretak: Har regjeringen allerede konkludert?

Kunnskapsdepartementet har besluttet å sette ned et utvalg for å gå gjennom regelverket for universiteter og høgskoler. Departementet vil også gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høgskoler.

I et brev fra departementet, som er sendt institusjonene i sektoren, ber de om innspill.

Petter Aaslestad er leder i Forskerforbundet og reagerer kraftig på noen formuleringer som ligger i brevet fra departementet. Der står det blant annet

«Utskillelse fra staten vil gi større autonomi...»

— Her har man jo konkludert før man har gjort undersøkelser. Vi jobber i en sektor der man forventer at beslutninger er kunnskapsbaserte, og vi reagerer ganske kraftig på at departementet her konkluderer før mulighetsstudien er gjennomført, sier Aaslestad til Khrono.

Han legger vekt på Forskerforbundets politikk er at at man ønsker at universitetene og høgskolene skal fortsette som statlige forvaltningsorgan, nettopp fordi de mener at det er dette som best sikrer autonomien til institusjonene.

Forskerforbundet er tilsvarende bekymret for at bruk av foretaksmodell kan gi lavere basis, økt konkurranse og dermed mindre faglig autonomi for de ansatte.

Kilde: Khrono

tirsdag 13. mars 2018

Rapport om lønnsforskjeller mellom HiB, HiSF og HSH

Sammenligning av lønnsforhold i de tre tidligere institusjonene HiB, HSH og HiSF i 2016 viser en rekke forskjeller for ulike stillingskoder.

Undersøkelsen viser at det er ikke slik at den samme institusjonen er lønnsledende innenfor alle stillingskodene som rapporten har tatt for seg. Videre viser rapporten at det er stort spenn i lønn innen de enkelte stillingskoder og institusjoner.

Vi skal også merke oss at i mange stillingskategorier ligger medianlønn under snittlønn for kategorien på nasjonalt nivå.

onsdag 7. mars 2018

Uro rundt organisering på Vestlandet

Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet møter motstand frå alle kantar i sitt forslag til ny administrativ organisering på den fusjonerte høgskulen. Saka skal opp i styret torsdag.

Det har kome mange høyringssvar og nesten like mange meiningar på forslag til administrativ organisering på Høgskulen på Vestlandet. Styremøte finn stad både onsdag kveld og torsdag. I sakspapira er det brukt nesten 300 sider på saka. 268 sider med høyringssvar og 29 sider med saksframlegg.

Rektor Berit Rokne sitt forslag til organisering følgjer prinsippa i den faglege organiseringa ved høgskulen, men kritikarane frykter at konsekvensane er sentralisering og ein topptung fellesadministrasjon. Nokon er også kritiske til sjølve prosessen.

Kilde: Khrono

lørdag 3. mars 2018

Enighet om offentlig tjenestepensjon

Enighet om pensjonsløsning i offentlig sektor. Foto: Unio
Den nye avtalen gir et tidsavgrenset tidligpensjonstillegg, som sikrer livsvarige pensjonsnivåer for de som ikke klarer å stå lenge i jobb. Tillegget vil gjelde som en overgangsordning, som etterhvert fases ut, for årskullene 1963-1970.

Ifølge departementets pressemelding betyr dette:

  • Det vil lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt 
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor 
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Les mer om forhandlingsresultatet på Unios nettsider.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener at avtalen samlet sett gir et godt resultat for Forskerforbundets medlemmer, men understreker at resultatet nå skal på uravstemning.

– Dette er et viktig spørsmål for våre medlemmer, og det er naturlig å sende forhandlingsresultatet på uravstemning til de av våre medlemmer som omfattes av den offentlige tjenestepensjonen. Vi kommer til å informere nærmere om denne prosessen til uken, sier Aaslestad.

Kilde: Forskerforbundet