torsdag 10. oktober 2019

Tidspress i undervisning og veiledning i høyere utdanning

Original: geralt
I serien NOKUTs utredninger og analyser kom nylig "Tidspress i undervisning og veiledning ihøyere utdanning – En utfordring for kvaliteten i utdanningen?" Denne rapporten, utgitt i september 2019, er en oppfølging av funn i Underviserundersøkelsen for 2017.

Vi minner i denne forbindelsen om NOKUT-frokost: Hva kjennetegner god praksis og hvordan får vi det til?
  • Sted: HVL, Campus Bergen (Inndalsveien 28, 5063 Bergen)
  • Dato og tid: Torsdag 17. oktober, 08.00–09.30, frokost serveres fra 07.30

    Påmelding til forkostmøtet

Det er mange ting som fortjener å bli trukket frem fra den nevnte rapporten, men her får vi nøye oss med litt fra den avsluttende refleksjonen (Mer i selve rapporten):

Det overordnede inntrykket vårt fra analyser og intervjuer er at underviserne fastholder at utdanningskvaliteten opprettholdes bl.a. fordi de selv ser ut til å prioritere kvalitet i undervisningen, selv om dette tar mer tid enn hva som er budsjettert – og tidvis på bekostning av andre oppgaver. Man kan dermed legge frem en påstand om at kvaliteten på undervisning og veiledning er god på tross av tidspresset underviserne opplever. 

Men: er dette en bærekraftig situasjon? 

Underviserne rapporterer at de opplever at oppgaveomfanget og kompleksiteten øker samtidig som timeressursen til undervisning og veiledning holdes konstant (Kommentar: ved HVL har disse ressusrene gått kraftig ned etter fusjonen). Dette legger press på underviseren samtidig som det potensielt går ut over (andre) arbeidsoppgaver. Informantene under intervjuene indikerte at særlig to oppgaver lider under tidspresset: det går for det første ut over mulighetene for individuell oppfølging av studenter (veiledningen) og for det andre at FoU-virksomheten nedprioriteres. En tredje mulig konsekvens som vi kan antyde, basert på analyser og intervjuer, er at arbeidet med videreutviklingen av nye undervisnings- og læringsformer i noen grad salderes bort

At tidspresset ser ut til å gjøre mulighetene dårligere for individuell veiledning av studentene, finner gjenklang i funn i Studiebarometerets studentundersøkelse, hvor veiledning er en faktor som over mange år har scoret lavt blant studentene. Det kan tenkes at undervisernes kritiske vurdering av arbeidet rundt tettere oppfølgingen av studentene og en opplevelsen av et «forbruker-press» fra studentene, kan være et uttrykk for at veiledningen ikke fungerer tilstrekkelig godt. 

Dersom stadig flere undervisere må prioritere ned FoU-delen av arbeidet sitt, kan dette potensielt lede til at idealet om FoU-basert utdanning ikke vil realiseres på en god måte. Et opplevd krysspress mellom undervisnings- og FoU-virksomheten vil over tid kunne påvirke begge oppgavene negativt.

Det kan argumenteres for at en nedprioritering av utviklingsarbeidet rundt undervisnings- og veiledningsoppgavene kan representere en risiko for stagnasjon i utdanningskvaliteten. Om underviserne bruker mer enn tilmålt tid til selve gjennomføringen av undervisning og veiledning, er det vanskeligere å kunne se for seg hvordan de også skal kunne dedikere tid og ressurser til videreutviklingen av denne. 

Dette vil i så fall være stikk i strid med myndighetenes ambisjoner i stortingsmeldingen; Meld. St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet 2017), om en videre utvikling av utdanningskvaliteten. En nylig levert mastergradsoppgave (Sjøbrend 2018) konkluderte med at tidsressursen er hovedbarrieren for utviklingsarbeidet rundt, og innovasjon av, undervisnings- og læringsmetoder i norsk høyere utdanning. Dette støtter opp under funnene i undersøkelsen vår som tyder på at det systematiske utviklingsarbeidet rundt undervisningen kan være en salderingspost. NOKUTs internasjonale evaluering (NOKUT 2017) av hvordan en oppnår høy kvalitet i mastergradsprogrammer i både økonomi og molekylærbiologi finner også at tidsressursen er en kritisk faktor for å utvikle innovative undervisnings- og læringsformer. Ytterligere støtte for at tidsressursen er en nøkkelfaktor for å utvikle innovative og forskningsbaserte studieprogram, finnes i en nylig publisert artikkel (Stensaker mfl. 2018) om hvordan utdanningsledere oppfatter hvilke faktorer som er kritiske for forandring og fornyelse av studieprogrammer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar