torsdag 28. november 2019

Medvirkning tas opp i styremøtet 28.11.19

Det er ikke mulig å linke direkte inn til saken, men i denne videoen kan du høre hva som sies ca 20 minutter og 30 sekunder ut i videoen. Se også sakspapirene – Sak 89/19. Problemstillingene knyttet til medvirkning kommer ikke frem i selve styresaken, og ble først berørt i det styreleder spør om dette direkte.

I selve orienteringen blir det sagt at HVL skal gjøre det formelt riktig, men samtidig at en ser det ikke som hensiktsmessig å gå til forhandlinger. En mener videre at HVL har og har hatt gode medvirkningsprosesser. Dette gjentas delvis av styreleder, som ikke leser kritikken som kommer frem i Khrono som noe som favner bredt.

Khrono omtaler forresten det aktuelle styremøtet i to saker:


Heldigvis ble problemstillingene knyttet til medvirkning tatt opp av Tina Åsgård, blant annet med henvisning til sak 23/19. Hun pekte på at styret tidligere har vedtatt at en skulle sikre god medvirkning. Det uttrykkes bekymring knyttet til det faktum at fem hovedtillitsvalgte har funnet det nødvendig å påpeke at medvirkningsprosessen har vært for dårlig. Det påpekes at det står tydelig i Hovedavtalen at disponering av lokaler er en forhandlingssak. Spørsmålet blir dermed når en ser det som "hensiktsmessig" å gjennomføre slike forhandlinger.

Rektor mener det er uklart om dette er en forhandlingssak. Statens personalhåndbok sier dette om Hovedavtalen, jmf pkt 8.19 § 19 Forhandlinger, underpunkt e. disponering av arealer til arbeidslokaler, stillerom, hvilerom, spiserom, også i nye, leide eller ombygde lokaler.

Merknad til e:
Plasseringen av avdelinger eller hvilket kontor eller arbeidsplass som skal benyttes av den enkelte arbeidstaker, er et drøftingsspørsmål. Det samme gjelder spørsmålet om et kontorareal skal være åpent eller inndelt i kontorer.


Spørsmålet blir dermed om ABA (aktivitetsbaserte arbeidsplasser) griper lenger inn i arbeidshverdagen enn spørsmål om cellekontor eller landskap.

Dette ender imidlertid med at styret bør be om en egen plan for medvirkning i Haugesund, gitt de blemmene en har gått på i forhold til K2. Det blir imidlertid sagt at Styret vil ikke instruere organisasjonen. Det virker imidlertid som i alle fall styret er innstilt på at en skal lære av hvordan K2-utbyggingen har vært håndtert.