tirsdag 24. mars 2020

Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter

Forskerforbundet har laget en egen nettside med informasjon om ansattes rettigheter i forbindelse med tiltakene knyttet til bekjempelse av koronaviruset. Her finner du også informasjon på engelsk.

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk.

onsdag 18. mars 2020

Utsatt årsmøte

Det er ein utfordrande situasjon me er i for augneblinken, og då viktig å ha fokus på det som er mest naudsynt.

Difor vel lokallaget å utsetje årsmøtet som skulle ha vore gjennomført torsdag 19. mars.

Vi prøver å få til nytt møte 23. april kl. 14.15 digitalt.

Forskerforbundet ved HVL skulle også ha invitert til eit OU seminar 5-6 mai, men dette utset/avlyser me.

Det er viktig å halda seg oppdatert på informasjon og retningslinjer som ligg ute på HVL si samleside på Vestibylen.

Forskerforbundet har også laga til ei informasjonsside.

Ta også ei runde på min side på Forskerforbundet.no – sjekk at dine opplysingar stemmer. Viktig å kunne nå dykk i denne situasjonen.

onsdag 4. mars 2020

Årsmøte Forskerforbundet HVL 19. mars 2020

Årsmøtet er som en fyrlykt: et fast holdepunkt, som også viser vei videre.
Originalbilde: SIWR
Forskerforbundet ved HVL inviterer til årsmøte i lokallaget 19. mars kl. 14.15 (felles videokonferansemøte på dei ulike campus)

Møt opp her:
 • Bergen: F228 (Kronstad)
 • Stord: BIB107, BIB107-styrerom
 • Haugesund: HGSD 2086, v/studentkaféen
 • Sogndal: Stad i Høgskulebygget (2.etg)
 • Førde: Informasjon kjem
Påmelding: Årsmøte Forskerforbundet HVL 19. mars kl. 14.15

Kan du ikkje delta fysisk, du kan følgje møtet om du limer lenka under inn i søkefeltet i Skype: sjå informasjon i utsendt epost.

fredag 21. februar 2020

Følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport

NIFU har levert En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport

Hovedresultatene av evalueringen viser at:

 • Fusjonsprosessen har vært langvarig og kompleks. Den nye organisasjonen har kun i liten grad hatt tid til å sette seg i løpet av evalueringsperioden. Den faglige omorganiseringen har vært omfattende, og de fleste enhetene finnes nå på tvers av geografiske avstander. Selv om en betydelig større organisasjon nødvendigvis må få lengre vertikale linjer og en høyere grad av formalisering, beskriver de ansatte organisasjonen som mer topptung, byråkratisk og tungrodd. Samtidig mener mange at relasjonene til nærmeste leder er gode.
   
 • Forsinkelsene i den administrative omorganiseringen har økt følelsen av uklarhet, og de faglig ansatte rapporterer om en større avstand til administrasjonen. Det er mange som mener at det ikke er godt samsvar mellom faglig og administrativ organisering. Noe av dette kan trolig kobles til at den administrative organiseringen ikke har hatt tid til å sette seg.
   
 • De ansatte i organisasjonen er endringstrøtte, og organisasjonen preges av at den framstår som utydelig for de ansatte, og som resultat bruker de ansatte lang tid på å finne ut hvem som er ansvarlig for hva. Høyt endringstempo har også svekket mulighetene for medvirkning. 
Anbefalingene i rapporten 
Den formelle organiseringen er fortsatt svært ny. Rapporten framhever at nye store strukturelle endringer på nåværende tidspunkt trolig vil bidra til fortsatt uro i organisasjonen. Dermed bør oppmerksomheten heller rettes mot mindre justeringer samt uformelle aspekter ved organiseringen og arbeid med organisasjonskulturen.

Konkrete anbefalinger handler om:
 • vurdere vertikale styringslinjer, delegering av oppgaver og stimulering av lokalt engasjement; 
 • for mer koordinering av kommunikasjon i organisasjonen; 
 • behov for å jobbe videre med administrativ organisering
  – herunder integrasjonen i administrasjonen, men også mellom administrasjonen og den faglige virksomheten; 
 • oppmerksomhet knyttet til balansen mellom standardisering og lokale tilpasninger; 
 • styrke strategisk dimensjon i ledelsespraksis, og gi ledelsesopplæring til alle nye ledere; 
 • strategisk handlingsrom på fakultetsnivå. 
Vi framhever særlig at det nå er behov for å sette mer fokus på kulturarbeid i organisasjonen. Den formelle organisasjonen er etablert, nå må den også konsolideres i praksis. 
 • arbeid om felles identitet i organisasjonen, hva betyr det egentlig å være en institusjon på tvers av fem studiesteder; 
 • dialog i organisasjonen, herunder om universitetsambisjonen og hva det betyr i praksis for de enkelte studiested og ansatte; 

lørdag 15. februar 2020

Utredning om ny lov om universiteter og høyskoler

Universitets- og høyskolelovutvalgets mandat har vært å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter og høyskoler, og regelverket for studentvelferd. Målet med arbeidet har vært å utforme et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene og for studenter og ansatte.


Utvalget foreslår en ny universitets- og høyskolelov, som er ment å erstatte dagens universitets- og høyskolelov. Utvalget har foretatt en grundig vurdering av alle sider av loven, og foreslår flere endringer. Utvalget har også vurdert grenseflatene mellom universitets- og høyskoleloven og lov om studentsamskipnader.

Les dokumentet

onsdag 15. januar 2020

Årsmøte FF-FLKI, 17. februar

Gode medlemmer av FF-FLKI!

Vi ønsker velkommen til årsmøte i klubben 17 februar kl 12.15 – ca. 14.00 (kan avkortes hvis vi blir raskt ferdig)

 • Bergen: F228
 • Stord: BIB107
 • Sogndal: Idun 1

Vi strømmer live mellom campusene som vanlig.

Hovedtillitsvalgt Kristin Lofthus Hope kommer, vi skal gjennomgå årsmeldingen og gjennomføre valg!

torsdag 9. januar 2020

Kristin Lofthus Hope ny, konstituert leder

Originalbilde: Anders Beer Wilse
Vi går inn i et nytt tiår med ny leder. Kristin Lofthus Hope er konsituert som leder av lokallaget, da Gjert Anders Askevold er i permisjon.

Velkommen til Kristin, som kaptein på skuta, med ønske om god bør gjennom det nye året.

Holder vi på dette bildet er Forskerforbundet redningsskøyta, som får medlemmene trygt gjennom, og ut av eventuelt uvær.

tirsdag 7. januar 2020

Små studiesteder under press

Terje Erik Bjelle har jobbet i høyere utdanning i 40 år. Han er ansatt på Høgskulen på Vestlandet og har hatt arbeidssted i Sogndal i de fleste av disse årene.  Bjelle har sammenlignet utviklingen for studiestedene Sogndal, Bø og Volda i rapporten Om tre små studiestadar i Norge (HVL-rapport nr. 1 2019)

Bjelle påpeker at i kjølvannet av strukturreformen har man sett en sterkere vektlegging av fagutvikling på institusjonene, ofte på bekostning av studiestedene.

— Vi finner ingen personer i ledelsen som har ansvar for å passe på studiestedene og deres utvikling. Både faglig og administrativt er institusjonene organisert etter fag og ikke geografi. Dermed mister man en dimensjon som tidligere har vært vesentlig for både lærestedene, men ikke minst for de lokale samfunnene de hører til, sier Bjelle til Khrono.

«Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering»

Rapporten med tittelen «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering» er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. 

Kjernen i Plan S er at de deltakende forskningsfinansiørene f.o.m. 2021 vil kreve at alle artikler som er resultat av forskning de finansierer, skal være umiddelbart tilgjengelige fra publiseringstidspunktet og tilgjengeliggjøres med en åpen lisens.

– Dette er en juridisk utredning som omfatter saksforhold knyttet til bruk av Creative Commons-lisenser, først og fremst forholdet til norsk opphavsrett, bruk av forskningsartikler i kommersiell sammenheng og i hvilken grad endringer av verket bør tillates. Utredningen vil ikke bli sendt på egen høring, men Unit ønsker innspill og vil invitere til et møte om det videre arbeidet med åpen tilgang over nyttår, sier seniorrådgiver Lars Wenaas i Unit.