fredag 21. februar 2020

Følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport

NIFU har levert En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport

Hovedresultatene av evalueringen viser at:

 • Fusjonsprosessen har vært langvarig og kompleks. Den nye organisasjonen har kun i liten grad hatt tid til å sette seg i løpet av evalueringsperioden. Den faglige omorganiseringen har vært omfattende, og de fleste enhetene finnes nå på tvers av geografiske avstander. Selv om en betydelig større organisasjon nødvendigvis må få lengre vertikale linjer og en høyere grad av formalisering, beskriver de ansatte organisasjonen som mer topptung, byråkratisk og tungrodd. Samtidig mener mange at relasjonene til nærmeste leder er gode.
   
 • Forsinkelsene i den administrative omorganiseringen har økt følelsen av uklarhet, og de faglig ansatte rapporterer om en større avstand til administrasjonen. Det er mange som mener at det ikke er godt samsvar mellom faglig og administrativ organisering. Noe av dette kan trolig kobles til at den administrative organiseringen ikke har hatt tid til å sette seg.
   
 • De ansatte i organisasjonen er endringstrøtte, og organisasjonen preges av at den framstår som utydelig for de ansatte, og som resultat bruker de ansatte lang tid på å finne ut hvem som er ansvarlig for hva. Høyt endringstempo har også svekket mulighetene for medvirkning. 
Anbefalingene i rapporten 
Den formelle organiseringen er fortsatt svært ny. Rapporten framhever at nye store strukturelle endringer på nåværende tidspunkt trolig vil bidra til fortsatt uro i organisasjonen. Dermed bør oppmerksomheten heller rettes mot mindre justeringer samt uformelle aspekter ved organiseringen og arbeid med organisasjonskulturen.

Konkrete anbefalinger handler om:
 • vurdere vertikale styringslinjer, delegering av oppgaver og stimulering av lokalt engasjement; 
 • for mer koordinering av kommunikasjon i organisasjonen; 
 • behov for å jobbe videre med administrativ organisering
  – herunder integrasjonen i administrasjonen, men også mellom administrasjonen og den faglige virksomheten; 
 • oppmerksomhet knyttet til balansen mellom standardisering og lokale tilpasninger; 
 • styrke strategisk dimensjon i ledelsespraksis, og gi ledelsesopplæring til alle nye ledere; 
 • strategisk handlingsrom på fakultetsnivå. 
Vi framhever særlig at det nå er behov for å sette mer fokus på kulturarbeid i organisasjonen. Den formelle organisasjonen er etablert, nå må den også konsolideres i praksis. 
 • arbeid om felles identitet i organisasjonen, hva betyr det egentlig å være en institusjon på tvers av fem studiesteder; 
 • dialog i organisasjonen, herunder om universitetsambisjonen og hva det betyr i praksis for de enkelte studiested og ansatte; 

lørdag 15. februar 2020

Utredning om ny lov om universiteter og høyskoler

Universitets- og høyskolelovutvalgets mandat har vært å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter og høyskoler, og regelverket for studentvelferd. Målet med arbeidet har vært å utforme et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene og for studenter og ansatte.


Utvalget foreslår en ny universitets- og høyskolelov, som er ment å erstatte dagens universitets- og høyskolelov. Utvalget har foretatt en grundig vurdering av alle sider av loven, og foreslår flere endringer. Utvalget har også vurdert grenseflatene mellom universitets- og høyskoleloven og lov om studentsamskipnader.

Les dokumentet