mandag 13. desember 2021

God jul og godt nytt år


Julehilsen med Krampus som jager etter koronaen. Med det et lite nikk til en gammel mellomeuropeisk tradisjon med såkalte Krampuskarten, førjulskort med bilde av skikkelsen Krampus.

Krampus knyttes til Sankt Nikolas, forløperen for den moderne julenissen.

tirsdag 7. desember 2021

Bruker mer tid på undervisning, mindre til forskning

Bildet har muligens noe lav relevans, men her foregår i alle fall undervisning i fullt mon.
De fleste, både i administrasjon og vitenskapelig tilsatte, kjenner seg nok igjen at koronatiden har ført til at mange oppgaver knyttet til undersigning krever mer tid. Nå bekrefter Nokut dette gjennom Underviserundersøkelsen for 2021

Denne undersøkelsen gjelder først og fremst tidsbruk blant vitenskapelig tilsatte, men det er all grunn til å tro at en vil finne tilsvarende endringer i arbeidsomfang, også blant administrativt tilsatte.

Undersøkelsen viser at vitenskapelige ansatte brukte mer tid på undervisning, og mindre tid på forskning, i koronaåret 2020/21 enn for fire år siden. Dette samsvarer med funnene i Forskerforbundets koronaundersøkelse.

– Underviserne har tatt stort ansvar og sikret studentene et godt undervisningstilbud i en krevende situasjon. Dessverre har det gått på bekostning av forskningen, som mange steder er satt på vent. I tillegg har mange lagt ned et betydelig merarbeid, som ikke har blitt kompensert. Denne situasjonen er ikke bærekraftig over tid. Vi er nødt til å finne en balanse som sikrer de vitenskapelig ansatte muligheten til å ivareta alle sine kjerneoppgaver på en god måte, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

tirsdag 23. november 2021

Seminar: Forsker 2021

Forskerforbundet arrangerte forskningspolitisk seminar 9. november. Her finner du Forskerforbundets Forskermelding, samt en kortversjon med seks hovedutfordringer. I tillegg presenterte NIFU funn fra prosjektet «Hvordan ser en forskerkarriere ut i 2021?».

Under seminaret var det også utdeling av Hjernekraftprisen.

tirsdag 28. september 2021

Vil stoppe forskrift om egenbetaling

Foto: KaVass
Et forslag til ny forskrift om egenbetaling var på høringsfristen i vår. Departementet kommer nå med den nye forskriften, kun få uker før en ny regjering er på plass. De partiene som nå har flertall var imot forskriften i sin nåværende form.

Leder i Forskerforbundet, Guro Lind, er bekymra for konsekvensene av den nye forskriften som nå er vedtatt, hvis den ikke blir stoppet.

— Vi ser her at man kan risikere på fleksible utdanninger at noen kjøpers eg plass, mens andre må kjempe seg inn gjennom karakterer eller andre opptakskrav. Dette er ikke rettferdig og etter vårt syn et lite bærekraftig system, sier Lind til Khrono.

Lind trekker også fram at man kan se konturene av en utvikling der rike arbeidsgivere i større og større grad kan legge premissene for hvilke utdanningstilbud universiteter og høgskoler legger opp til, og at dette igjen også vil påvirke forskningen.

Kilde: Khrono

mandag 6. september 2021

Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL august 2021

Originalbilde: mohamed hassan / 1170 snímky

Her finner du en Lønnsstatistikk over tilsette ved HVL, per august 2021.

I dokumentet finner du statistikken i firehovedbolkar:

 1. Totaloversikt
 2. Fakultetsvis oversikt
 3. Sammenligning mellom nærregioner
 4. Sammenligning mellom kjønn

Vi minner om at medlemmer kan sende inn sine lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger. Krav sendes på eget skjema til din klubbleder. Se epost fra lokallagsleder med vegdlagt skjema.

Se også presentasjonen fra Forskerforbundets seminar om hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn.

Merk søknadsfrist 10. september.

torsdag 24. juni 2021

Vi er her for deg!

Vurderer du å melde deg inn i en fagorganisasjon?

Dette kan Forskerforbundet gjøre for deg som medlem.

Vi er her for deg!

onsdag 23. juni 2021

Hjernekraftprisen 2021

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid! 

Frist for innsending er 3. september 2021. 

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt. 

tirsdag 8. juni 2021

Forskerforbundet for mangfald

Foto: Tim
Forskerforbundet er her for deg.

Vi inkluderar og jobbar for at mangfaldet skal bløme ved HVL.

Happy Pride month!

torsdag 27. mai 2021

Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen.

Også LO Stat og YS Stat valgte å akseptere statens siste tilbud, som innebærer:
En total ramme i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst, der glidningen er beregnet til 0,3 prosent
Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt. Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil

Les protokollen fra forhandlingene.

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind legger ikke skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet.

– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik.

En del av potten i lønnsoppgjøret går nå til lokale forhandlinger. Lind varsler at Unios tillitsvalgte vil gjøre alt de kan for at disse skal komme medlemmene til gode.

fredag 21. mai 2021

Streikeuttak 2021

Les: Enighet i mellomoppgjøret i staten

I tilfelle konflikt i lønnsoppgjøret har medlemmer som kan bli tatt ut har fått melding via E-post/SMS. 

Frist for meglingen er kl 24.00 onsdag 26. mai. Det betyr at første mulige streikedag kan bli torsdag 27. mai.

Dersom det ikke blir enighet vil alle medlemmer være i konflikt, men det er kun noen medlemmer som streiker på vegne av alle. Ansatte som er i konflikt skal ikke gjøre arbeidsoppgaver som ellers ville blitt gjort av en kollega som er tatt ut i streik.

Ledere kan utføre arbeid som ligger inn under deres ansvarsområde. Dette kan også omfatte oppgaver som vanligvis utføres av de som er i streik.

Verneombud skal utføre sine oppgaver og plikter som normalt.


onsdag 12. mai 2021

Hjernekraftprisen 2021

Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid! 

Frist for innsending er 3. september 2021. 

fredag 30. april 2021

Brudd i lønnsforhandlingene 29. april

Unio valgte å bryte lønnsforhandlingene med staten. 

– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind. Oppgjøret havner nå hos Riksmekleren.

Unios hovedkrav har vært reallønnsvekst for medlemmene – altså at lønnsøkningen skal være større enn prisveksten. Statens siste tilbud hadde en ramme på 2,7 prosent lønnsøkning, som er under forventet prisvekst på 2,8 prosent. 

Den 25. mai starter meklingen, som har frist ved midnatt 27. mai.

Her kan du lese bruddprotokollen

fredag 16. april 2021

OU-seminar om vegen til å bli et arbeids- og profesjonsuniversitet HVL

Forskerforbundet ved HVL inviterer medlemar til OU-seminaret:
På vegen til å bli et arbeids- og profesjonsuniversitet HVL, under kva vilkår for dei tilsette?

Torsdag 29. april 2021 klokka 12.00-16.00

Seminaret vil bli arranger på Zoom – se link i epost fra lokallagsleiar.

Foredragshaldarar er blant andre:
 • Rektor Gunnar Yttri
 • Bente Ovedie Skogvang, HTV Forskerforbundet, Høgskolen i Innlandet
 • Innleiarar frå Forskerforbundet sentralt

Meld deg på seminaret her: OU-seminar - Universitetsambisjonen

torsdag 11. mars 2021

Årsmøte 25. mars 2021

Illustrasjon: Tippawan Sookruay
Årsmøte i Forskerforbundets lokallag ved Høgskulen på Vestlandet 

Dato og klokkeslett: 25. mars 2021 kl. 13.00-15.00 

Årsmøtet er på Zoom og det vil dermed ikkje bli påmelding. Se epost fra lokallagsleiar for link til Zoom.

Dagsaktuelle saker i Forskerforbundet v/Guro Elisabet Lind 

DAGSORDEN: 

1. godkjenning av innkalling
2. godkjenning av dagsorden
3. valg av møteleder
4. valg av to personer for signering av protokoll
5. godkjenning av årsmelding 01.05.20-25.03.21
6. godkjenning av regnskap 2020
7. godkjenning av budsjett 2021
8. godkjenning av lokallagsvedtekter
9. godkjenning av arbeidsprogram
10.valg av lokallagsstyre
11. valg av valgkomité
12. øvrige innmeldte saker
    a. Presentasjon av retningslinjer for lokallaget 

Saker frå medlemmane: saker må være lokallagsstyre i hende seinast fredag 12. Mars.

tirsdag 23. februar 2021

Hvordan få høyere lønn?

Forskerforbundet hadde nylig et seminar for alle medlemmene om hvordan den enkelte kan påvirke sin lønn. Her gir Andreas Christensen, fra Forskerforbundet sentralt, noen nyttige tips:

onsdag 17. februar 2021

Veileder for Utforming av et 2.5.3-krav

Forskerforbundet har laget en veileder for Utforming av et 2.5.3-krav ved HVL

Etter Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 (tidligere 2.3.4) er det anledning til å fremme krav om endring av stillingskode og/eller lønnsplassering.

Et 2.5.3 krav må begrunnes i «vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakerens lønn. Dette innebærer at en må sammenligne arbeidstakerens arbeid og ansvar på kravtidspunktet med det arbeid og ansvar vedkommende hadde på det tidspunktet lønnen sist ble vurdert». De nye arbeidsoppgavene det her er snakk om må ligger på et høyere kvalitativt nivå enn tidligere. Et 2.5.3 krav vil derfor ikke gjelde nye oppgaver som vil være en naturlig del av jobbens utvikling.

mandag 15. februar 2021

Tallene etter lønnsoppgjøret i fjor opprører

Opprinnelig illustrasjon: Vectors Market
Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at ansatte i private bedrifter har fått mye større lønnsvekst i fjor enn Unios medlemmer i offentlig sektor. I 2020- oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget ble beregnet til 1,7 prosent.

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Slik det ser ut nå har de ansatte i offentlig sektor vært lojale til den ekstremt nøysomme rammen, men det har ikke privat sektor. Så mens industrien ser ut til å ende på en lønnsøkning på godt over 2 prosent, og varehandel og finansnæringen ender på over 3 prosent, vil offentlig sektor trolig ende på en lønnsøkning rundt 1,7 prosent.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har disse tallene i sin foreløpige rapport.
 • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
 • Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2¼ prosent.
 • Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 i Virke-bedrifter i varehandelen er foreløpig beregnet til 3½ prosent.
 • I finanstjenester er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 3¼ prosent.
 • I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten anslått til 1¾ prosent og i helseforetakene også til 1¾ prosent.
 • For ansatte i staten er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 1,8 prosent.
 • For ansatte i kommunene er årslønnsveksten ennå ikke beregnet.

Her er hele TBU-rapporten

mandag 1. februar 2021

Profesjonene og bærekraftsmålene

Unios arrangement for dag null på den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen – 2021 SDG Conference Bergen.

Tid: onsdag 10. februar 2021 kl. 15.30–16.45

Digitalt arrangement i regi av Unio, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet. Presentasjon av foreløpige forskningsfunn av Fafo-forskere med påfølgende innlegg og debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Unio-forbund.

Meld deg på her

Med forbehold om endringer.

Den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) avholdes 10.–12. februar 2021. Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med bærekraftsmålene.

onsdag 20. januar 2021

Pensjon for framtida – seminarer

Foto: pxhere
Forskerforbundet inviterer til halvdags- Teamsseminar for alle medlemmar om pensjon av og med Alexandra Plahte. Se epost fra lokallgsleder Gjert Anders Askevold for link til møtet.Merk ulike datoer for medlemmer født før og 1. januar 1963. Møte for de født før 1963 blir den 10. februar, mens møtet for de født i 1963 eller senere blir den 11. februar

10. februar  2021  – For medlemmer født før 1963
Oppstart 09.00 avsluttast om lag 12.30

11. februar  2021  – Medlemmer født i 1963 eller senere
Oppstart 09.00 avsluttast om lag 12.30