onsdag 14. februar 2024

Forslag til Forskrift om undervisings- og forskerstillinger og rekrutteringsstillinger

HK-Dir har ei viktig forskrift på høyring, Forskerforbundet har bedt lokallaga om råd, og ved HVL arbeidar vi med ein tekst til Forskerforbundet si høyring. 

Den nye forskrifta inneheld blant anna desse endringane:
  • Tydelegare skilje mellom professorstige og dosentstige
  • Opning for overgang mellom dosentløpet og professorløpet
  • Tilleggskrav om forskingserfaring ut over doktorgrad for å bli tilsett som fysteamanuensis
  • Krav om norskkompetanse
  • Fjerne tilgangen til å søkje om opprykk til fysteamanuensis frå universitets-/høgskulelektorstilling
I forslaget har Forskerforbundet mellom anna fått gjennomslag for.
  • Plikt til å gi postdoktor utdanningsfaglig kompetanse
  • Karriereplan og karriereveiledning for stipendiater og postdoktorer
  • Minst treårig periode for postdoktor.
Send lokallaget dine synspunkt, innspel eller høyringssvar. Frist for innsendte høyringsforslag er måndag 26. februar. Sende høyringssvar til gaas@hvl.no.Bakgrunn

Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling varslet en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle forskriftene om ansettelser hjemlet i universitets- og høyskoleloven. Kunnskapsdepartementet ga 3. mai 2022 NOKUT i oppdrag å samleforskrift om ansettelsesvilkår, forskrift om ansettelse og opprykk og forskrift om ansettelse på innstegsvilkår i én felles forskrift.

Kunnskapsdepartementet nedsatte en referansegruppe med representanter fra sektoren for å bidra med innspill til ny forskrift. Det har vært fire møter i referansegruppen, og gruppen har også levert skriftlige innspill. Referansegruppen var aktiv frem til juni 2023. I tillegg har det vært ett møte med representanter fra Akademiet for yngre forskere og ett med Dosentforeningen – Foreningen for førstelektorer og dosenter. Høsten 2023 har HK-dir hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet om høringsutkastet, for å harmonisere forslaget til forskrift med forslaget til ny universitets- og høyskolelov og Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar