tirsdag 14. mars 2023

Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet

Kunnskapsdepartementet offentliggjorde 9. mars rapporten «Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren», utarbeidet av Proba samfunnsanalyse. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og målet har vært å undersøke hvordan ekstern finansiering påvirker bruk av midlertidige stillinger i den norske universitets- og høyskolesektoren.

Rapporten konkluderer blant annet med at:
 • Økonomistyringsprinsippene i UH-sektoren gjør at forskerne må bære risikoen ved ekstern finansiering, gjennom midlertidige og usikre ansettelsesforhold
 • Det er et paradoks at en stor andel av politisk prioriterte forskningsområder og toppsatsinger gjennom Forskningsrådets tildelinger går til å finansiere ansettelse av forskere uten fast og langsiktig tilknytning til institusjonene
 • Postdoktorstillingen brukes ofte i strid med formålet, særlig ved at kvalifiseringsaspektet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad, slik at man står igjen med noe som i realiteten er en midlertidig forskerstilling
 • Det bør undersøkes nærmere om dagens rekrutteringsmekanismer og karriereveier i UH-sektoren står i veien for målet om akademisk eksellens
I rapporten heter det blant annet at «måten som de politiske styringssignalene operasjonaliseres på gjennom finansieringsmekanismer, oppfattes som inkompatible med et av arbeidslivets hovedprinsipper».

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener rapporten viser store svakheter ved arbeidsgiverpolitikk og ledelse i universitets- og høyskolesektoren. I regjeringserklæringen har regjeringen lovet en «storrengjøring i arbeidslivet». Lind mener regjeringen så langt har sviktet i sin egen bakgård, nemlig i staten. En fjerdedel av de ansatte i staten arbeider i universitets- og høyskolesektoren.

onsdag 8. mars 2023

Verv nye medlemmer til Forskerforbundet ved HVL

Foto: rawpixel.com
Gode medlemmar!

Forskerforbundet er største organisasjon ved Høgskulen på Vestlandet. Dette gjer lokallaget mynde og vekst som gjere til at Forskerforbundet får påverke dei fleste prosessar ved HVL. Dette arbeidet skal vi fortsetje med.

Lokallaget har hatt ein god medlemsvekst den seinare tid, og vi nærmar oss 700 medlemmar. På årsmøtet 22. mars hadde det vore fint å kunne seie at vi faktisk er blitt 700 medlemmar. Vi vil minne om Forskerforbundet si vervekampanje, der du som vervar får 500 i vervepremie. I tillegg til dette vil lokallaget gå inn og gje ytterlegare 500 kr til den som vervar nye medlemmar. Den som vervar medlem nr 700 får eit gåvekort på kr 1000. Denne kampanja vil vare fram til 1. juni.

God jakt på nye medlemmar!

tirsdag 14. februar 2023

Langtidsplanen for forskning og høyere utdannig

Stortingets Utdannings- og forskningskomité la 7. februar fram sin innstilling til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032. Målet med langtidsplanen er å koordinere forskningspolitikken på tvers av sektorer og bidra til langsiktighet og forutsigbarhet.

Regjeringen peker ut tre overordnede mål for norsk forskning og høyere utdanning i perioden 2023–32: styrket konkurransekraft og innovasjonsevne; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft; og høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning. 

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind savner imidlertid langsiktighet og forutsigbarhet i Stortingets innstilling.

– Til tross for en helt entydig tilbakemelding fra en samlet sektor, mangler det fortsatt en forpliktende plan for finansiering. Dette kan bli en tiårsplan med mye ambisjoner og lite penger. Det er ikke det norsk forskning trenger, sier Lind.

Les mer på Forskerforbundets nettsider.

mandag 6. februar 2023

Studentmedlemskap i Forskerforbundet lønner seg

Er du student, eller har du barn som studerer? Medlemskap i Forskerforbundet student er en god investering. Her kan du lese mer om hva du er sikret gjennom hele studietiden – for bare 250 kroner.

Medlemskap i Forskerforbundet Student er en utrolig god deal. For 250 kroner får du:
 • En gratis studentpakke med grunnforsikring: Tyveri av mobil, PC, nettbrett – forsikringssum kr 20.000
 • Ulykke – forsikringssum kr 1 mill
 • ID tyveri – forsikringssum kr 25 000
Tilgang til rimelig innboforsikring til kun kr 303,- per år med en forsikringssum på inntil kr 300 000, og andre rimelige forsikringer: Grunnforsikring til kr 1230,- per år, og reiseforsikring i inntil 100 dager.

torsdag 8. desember 2022

Lønsoppgjeret 2022

Det sentrale oppgjeret

Ny hovudtariffavtale frå 1. mai 2022 med ny samarbeidspartnar hovudsamanslutninga Akademikarane. Målet med den nye avtala er å få til betre lønsutvikling for våre medlemmar.
 • Pott på 2,46% i lønsauke som medførte ein pott på nesten 26 millionar kroner som har blitt forhandla lokalt mellom arbeidsgjevar og fagforeningane i Unio og Akakemikerne.
 • Hovudtariffavtala slår fast at vi kan ta i bruk desse verkemiddela i lokala lønsforhandlingar: generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg.

 • Nytt i denne hovudtariffavtala:
  • Løn blir oppgitt i kroner, lønstrinn er fjerna.
  • Lønsråmer er erstatta med lønsstigar på 10 og 16 år.
  • Stillingskode avgjere om du er direkteplassert eller i ein lønsstige, ansiennitet blir rekna frå tidsspunktet du fekk stillingskoden du no har.
  • Tilsette i kort lønsstige (10 år) får 1,1% i lønsauking per år, mens tilsette i lang lønsstige (16 år) får 1,1% per år i lønsauking i dei fyste 10 åra og deretter 0,55% i lønsauking per år i dei neste seks åra.

 •  Over 50% av Forskerforbundet sine medlemmar ved HVL har no komme inn på ein lønsstige med automatiske lønsopprykk, før lønsoppgjeret var det berre 15% av medlemmane som var i stige.
 • Stipendiatane har fått ein lønsstige med ein årleg lønsvekst på 3% i fire år.
 • Detaljar i det sentrale lønsoppgjeret finn du her: HTA 2022-24 Akademikerne og Unio (regjeringen.no)

Det lokale lønsoppgjeret

Styret løyva 3 millionar ekstra til potten til lokale lønsforhandlingar, som blei delt forholdsmessig mellom dei to Hovudtariffavtalene. Samla var potten i vår avtale om lag 28,5 millionar kroner.
 • Fagforeiningane ved HVL framforhandla ei avtale med generelle lønspåslag på 1,7%, der medlemmane får minimum 10.000 og maksimum 15.000 kroner.
 • Resten av potten vart nytta til individuelle lønsforhandlingar.
 • Forskerforbundet fekk gjennom fleire kodekrav til tenisk- administrative medlemmar.
 • Lønsoppgjeret gjeld frå 1. mai 2022, og lønspåslaget vil bli utbetalt på desemberløna.

Er du tilsett etter 1. mai 2022: hugs at arbeidsgjevar skal etter dialog med deg, vurdere di lønsfastsetjing innan eit år etter tilsetting.

Forskerforbundet seier seg godt nøgde med lønsoppgjeret lokalt ved HVL, sjølv om vi ikkje fekk gjennomslag for alle våre krav og prioriteringar. Våre analyser viser at det løner seg å være organisert og ha Forskerforbundet til å snakke di sak under lokale lønsforhadlingar. Samstundes ser vi at konsumprisindeksen er mykje høgare en den generelle lønsveksten på 2,46%, noko som gjere at Forskerforbundet lokalt og sentralt må arbeide for eit betre lønsoppgjer i 2023. Det å heve lønsnivået på HVL blir ei viktig sak for Forskerforbundet framover.

tirsdag 29. november 2022

Vervekampanje – Vinn en el-sykkel

I Forskerforbundet nærmer vi oss 25 000 medlemmer, og vil markere dette ved å gi bort to elsykler. Vi trekker to heldige vinnere: Én som melder seg inn frem til vi passerer 25 000, og én verver.

Som medlem får du mange fordeler, som bistand i lønnsforhandlinger, en kanal til å påvirke arbeidsvilkårene på jobben og juridisk bistand hvis du skulle trenge det. Ikke minst er Forskerforbundet er en viktig aktør i norsk forsknings- og utdanningspolitikk.

tirsdag 22. november 2022

Rapportlansering: «Jeg elsker å være forsker, men…

Originalbider: 1 & 2
29. november inviterer Forskerforbundet tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte til webinar om forskeryrkets attraktivitet.

Vi presenterer for første gang en medlemsundersøkelse om hvordan de vitenskapelig ansatte oppfatter sin arbeidshverdag og den akademiske karrieren.

Over 4 400 forskere og vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, instituttsektoren og ved helseforetakene har svart på undersøkelsen.

Funn i rapporten tyder på at forskeryrkets attraktivitet taper terreng og at mange ikke vil anbefale en karriere som forsker. Samtidig framhever både unge og mer etablerte forskere og vitenskapelig ansatte de mange positive sidene ved jobben.

Rapporten bør engasjere alle som er opptatt av framtiden til norsk forskning. Velkommen til webinar!

Påmelding

Medlem i Forskerforbundet? Bruk påmeldingsskjema nederst på denne siden (krever innlogging)

Ikke medlem? Påmeldingsskjema her

mandag 7. november 2022

Seminar om Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet

Tom Skauge holder sitt innlegg. Foto: Trond Brattelid.
Forskerforbundets lokallag arrangerte et seminar med tema Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet.

Berekraftig for kven? spurte Tom Skauge i sitt innlegg:
Ansatte som har sine arbeidsplasser i K2 fortalte som sin arbeidshverdag: Shrey Nischal, Hedvig Kristin Rørvik, Eline Skirnisdottir Vik, Håvard Ulstein og Sølvi Marie Risøy .

onsdag 26. oktober 2022

Hederspris til Kristin Hinna

Kristin Hinna er tildelt Forskerforbundes hederspris. Her får hun tale og pris fra nestleder Kristian  Mollestad. 

Kristin trådde for alvor inn i manesjen i 2009 da hun ble klubbleder for Høgskulen i Bergen (HiB) sin Klubb for Allmennlærerutdanning. I 2011 ble Kristin hovedtillitsvalgt for lokallaget ved HiB, et verv hun hadde da HSH, HiB og HiSF sonderte terrenget med tanke på fusjon. Kristin var sentral i dialog mellom Forskerforbundets lokallag ved de tre institusjonene, et viktig arbeid frem mot fusjonen i 2017. Kristin ledet videre arbeidet med å gå fra tre lokallag til å bli ett lokallag for Høgskulen på Vestlandet. 

fredag 21. oktober 2022

Forlenga frist: Støtte til humanitære/velgjerande organisasjonar

Bilde: JoHo / Dall-E mini
Du kan framleis foreslå for Lokallagsstyret kva Forskerforbundet skal støtte når det gjeld: humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt. Ved fristen 1. september var det berre sendt inn eit forslag, derfor sender vi ut ei oppfordring no. De kan foreslå humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt, og sende desse til lokallagsstyret ved lokallagsleiar.