tirsdag 19. september 2023

Arbeid med lokal tilpasning av Hovedavtalen

Bilde laget med Craiyon.
Ledelsen og tillitsvalgte ved HVL skal nå i gang med et arbeid med å revidere tilpasningsavtalen ved HVL. Tilpasningsavtalen konkretisere Hovedavtalen, og regulere blant annet hvordan medbestemmelse skal utøves ved HVL. Vi har hovedsakelig to nivå for medbestemmelse: 
 1. IDF-møter (Informasjon, Drøfting og Forhandling) på virksomhetsnivå 
 2. ID-møter (Informasjon og Drøfting) på fakultetsnivå/Felleadministrasjonen. 
Et tredje nivå er beskrevet, men ikke sterkt formalisert: kollegiale organ på nivå fire i HVL. Det er viktig for Forskerforbundet å øke medbestemmelsen ved HVL ved å styrke og formalisere medbestemmelse på instituttene. 

Har du innspill til lokallaget om tilpassingsavtalen, setter Forskerforbundet stor pris på tilbakemeldinger. Vi vil komme tilbake med medlemsmøter når arbeidet har kommet i gang.

fredag 8. september 2023

Lønnsoppgjøret og individuelle lønnskrav

Til no i lønsforhandlingane har du fått 5,3% i lønsvekst, med ein sikring der ingen får mindre enn 30.000 kr i lønsvekst, sjølv om 5,3% skulle være mindre. 

Det skal no gjennomførast lokale lønsforhandlingar på 7,3 millionar kroner. I lønsforhandlingane kan både fagforeiningane og arbeidsgjevar fremje krav. Dersom du vil at Forskerforbundet skal fremje lønnskrav for deg i forhandlingane, må du sende inn eit krav til oss før fristen 15. september kl 13.00. Søkjer du fagforeninga om lønstillegg, vil vi og anbefale at du tek ei lønssamtale med din næraste leiar for å gjere vedkommande medviten at du ynskjer høgare løn. Om arbeidsgjevar og Forskerforbundet prioritera deg, aukar det sjansen for å heve løna di.

Det er ein avgrensa pott i år, det er viktig at du som medlem gjere gode vurderingar av ditt eige lønsnivå og kva du krev i søknadsskjemaet. Lønskravet ditt skal være forankra i lønspolitikken til HVL, denne finn du ved å gå på Vestibylen og søkje etter lønnspolitikk. Lønskravet må være kortfatta, det er berre dei to fyste sidene av søknadsskjemaet som blir lest.

Lønnskravet ditt skal kort grunngjevast ut i frå hovudpunkta som ein finn i punkt 6.3 Kriterium for arbeidstakarvurderingar i lokale forhandlingar i Lønnspolitikk for Høgskulen på Vestlandet (HVL). Skjemaet må ikkje overstige to sider. Lønspolitikken har tre hovudkriterium for arbeidstakarvurdering, i lønspolitikken kan du finne dømer på kva du kan vektlegge i under kvar av desse tre:
 1. Innsats og kvalitet i utføring av arbeidsoppgåver i stillinga
 2. Bidrag til utvikling og deling av kompetanse
 3. Bidrag til organisasjonsutvikling og institusjonsbygging
Lønsoppgjeret skal være ferdig seinast 31. oktober, dette medføre at lønsvekst fyst blir utbetalt etter at lønsoppgjeret er ferdig, og det kan gå heilt til desember før dette kjem på konto. Virkningstidspunktet for lønsoppgjeret er 1. mai 2023, lønsveksten vil bli etterbetalt.

Absolutt frist for å levere søknad til din klubbleiar: 15. september klokken 13.00.

tirsdag 22. august 2023

Tillitsvalde ber om 15 millionar til lokale lønsforhandlingar

Forskerforbundet sin årlege lønnsstatistikk for sektoren syner at lønsnivået for fleire stillingskategoriar ved HVL ligg under gjennomsnittet nasjonalt. 

For å lukkast med å byggje det nye Universitetet på Vestlandet,, må HVL markere seg som ein attraktiv arbeidsplass med høve til karriere og kompetanseutvikling. UH-sektoren konkurrerer om kompetanse med den fysiske arbeidsplassen (kontor), arbeidsoppgåver (mengda FoU) og lønn.

Styret kan gjere ein skilnad og bidra til at HVL har høve til å rekruttere og halde på den viktigaste kapitalen eit universitet har: kompetansen til dei tilsette.

Tillitsvalde sine utrekningar viser at HVL treng å auke lønsnivået med om lag 30 millionar for å komme opp på gjennomsnittet nasjonalt. Vi håpar derfor at høgskulestyret erkjenner situasjonen ved HVL og tilfører friske midlar til lokale lønsforhandlingar ved HVL i 2023, dette for å heve det generelle lønsnivået på HVL og dermed styrkje universitetsambisjonen og gjere HVL konkurransedyktige på nasjonalt nivå.

For å styrke konkurransekrafta til HVL, rår dei tillitsvalde ved HVL høgskulestyret å nytta dei lokale lønsforhandlingane i 2023 til å sette seg mål om å tette lønsgapet til resten av sektoren innan HVL blir akkreditert som universitet.

tirsdag 8. august 2023

Forskerforbundets hjernekraftpris 2023

Forskerforbundets hjernekraftpris tildeles et eller flere medlemmer av Forskerforbundet som gjennom sitt kunnskapsarbeid har gitt et betydelig bidrag til samfunnet.

Frist for nominering av kandidater er 8. september 2023.

Følgende krav gjelder for nominering: 
 • Alle som er medlemmer av Forskerforbundet kan nomineres.
 • Det er mulig å nominere seg selv og å nominere andre.
 • Prisen blir normalt gitt til én mottaker, men den kan også gis til grupper som har samarbeidet om et felles prosjekt.
 • Forskerforbundets hjernekraftpris er personlig og det settes ikke krav til bruk av midlene.

fredag 7. juli 2023

Et lite frempek mot lokalt lønnsoppgjør

Fristen for å  komme til enighet i de lokale oppgjørene er 31. oktober, men fire utdanningsinstitusjoner er allerede blitt enige om størrelsen på det generelle tillegget.

Slik er status: 
 • Universitetet i Oslo (UiO): 5,3* prosent lønnsøkning
 • Universitetet i Bergen (UiB): 5,3* prosent lønnsøkning
 • OsloMet: 5,3 prosent lønnsøkning eller minimum 31.000 kroner
 • Høgskolen i Innlandet: 4 prosent lønnsøkning (individuelle tillegg fordeles etter forhandlinger til høsten)
 • Høgskolen i Østfold: Kronetillegg på 26 000 kroner for årslønn inntil 634 999 og prosenttillegg på 4,1 prosent for årslønn fra og med 635 000
Kilde: Khrono

mandag 12. juni 2023

Lønnsforhandlinger og hvordan skrive det perfekte lønnskrav

Webinar 15.juni Kl. 14:00 - 15:00


Kurset er åpent for alle medlemmer som jobber i statlige virksomheter.

På dette kurset lærer du om hvordan lønnsforhandlingene fungerer og hvordan du skriver et godt lønnskrav. Vi setter av god tid til spørsmål og svar.

fredag 2. juni 2023

Forskningstiden presses av stadig flere oppgaver

– Forskere og undervisere arbeider allerede
 over 46 timer i uken. Nå vil Stortinget at de skal løse enda flere oppgaver, uten ekstra ressurser, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind, i en kommentar til  komiteinnstillingen til Utsynsmeldingen, lagt fram 26. mai.

Lind er bekymret for konsekvensene av at institusjonene nå skal satse mer på etter- og videreutdanning og kortere studietilbud rettet mot arbeidslivets behov, uten at bevilgningene økes.

– Komiteen sier selv i merknadene at «når noe skal prioriteres opp må noe annet prioriteres ned», men de sier ikke hva. Jeg er redd dette vil gå ut over tilbudet til dagens studenter, og ut over de ansattes forskningstid. Særlig fordi alle insentiver på forskningssiden fjernes, samtidig som andre insentiver beholdes. Faren er at viktige fagmiljøer vil svekkes som følge av denne reformen, sier Lind.
 • Les mindretallets forslag her
 • Les Forskerforbundets innspill til Utsynsmeldingen her

tirsdag 30. mai 2023

Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT nå evaluert Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 

sluttrapporten fra evalueringen skisserer NOKUT tre ulike scenarier for et framtidig NKR:
 1. NKR er et rammeverk for utdanningskvalifikasjoner, utdanningskvalitet og administrasjon av utdanning
 2. rammeverket retter seg først og fremst inn mot å gjøre det relevant for arbeidslivet
 3. går i retning av et kvalifikasjonsrammeverk som retter seg mot, og skal legger til rette for, livslang læring

tirsdag 9. mai 2023

Utlysning av reisestipend for høst 23 og vår 24

Utsnitt av Theodor Kittelsens "Soria Moria"
Se epost fra lokallagsleder

Formål:
Forskerforbundet ved HVL ønsker å bidra til medlemmenes karriereutvikling ved å gi støtte til skriveopphold, hospitering, deltagelse på kurs/konferanser eller lignende. Maks tildeling er inntil 20.000 NOK pr. person, 100.000 NOK totalt.

Kriterier:
 • Stipendet må brukes innen 31/7 2024
 • Det må innen 2 mnd. etter gjennomført reise eller opphold leveres en kort rapport som publiseres på www.ff-hvl.no.
 • Eventuelt også kort muntlig presentasjon av prosjektet på et OU-seminar
 • Søkere som har fått reisestipend tidligere vil ikke bli prioritert

tirsdag 2. mai 2023

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Foto: Norges bank
Unio ble enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som innebærer at partene kun forhandler om økonomi. 

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

Unios prioritering har hele tiden vært å ivareta interessene til statsansatte med høyere utdanning.

– Unios lønnspolitikk – at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg – vil ligge til grunn for de lokale forhandlingene. Den innebærer også en balanse mellom generelle og individuelle tillegg, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.