torsdag 8. desember 2022

Lønsoppgjeret 2022

Det sentrale oppgjeret

Ny hovudtariffavtale frå 1. mai 2022 med ny samarbeidspartnar hovudsamanslutninga Akademikarane. Målet med den nye avtala er å få til betre lønsutvikling for våre medlemmar.
 • Pott på 2,46% i lønsauke som medførte ein pott på nesten 26 millionar kroner som har blitt forhandla lokalt mellom arbeidsgjevar og fagforeningane i Unio og Akakemikerne.
 • Hovudtariffavtala slår fast at vi kan ta i bruk desse verkemiddela i lokala lønsforhandlingar: generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg.

 • Nytt i denne hovudtariffavtala:
  • Løn blir oppgitt i kroner, lønstrinn er fjerna.
  • Lønsråmer er erstatta med lønsstigar på 10 og 16 år.
  • Stillingskode avgjere om du er direkteplassert eller i ein lønsstige, ansiennitet blir rekna frå tidsspunktet du fekk stillingskoden du no har.
  • Tilsette i kort lønsstige (10 år) får 1,1% i lønsauking per år, mens tilsette i lang lønsstige (16 år) får 1,1% per år i lønsauking i dei fyste 10 åra og deretter 0,55% i lønsauking per år i dei neste seks åra.

 •  Over 50% av Forskerforbundet sine medlemmar ved HVL har no komme inn på ein lønsstige med automatiske lønsopprykk, før lønsoppgjeret var det berre 15% av medlemmane som var i stige.
 • Stipendiatane har fått ein lønsstige med ein årleg lønsvekst på 3% i fire år.
 • Detaljar i det sentrale lønsoppgjeret finn du her: HTA 2022-24 Akademikerne og Unio (regjeringen.no)

Det lokale lønsoppgjeret

Styret løyva 3 millionar ekstra til potten til lokale lønsforhandlingar, som blei delt forholdsmessig mellom dei to Hovudtariffavtalene. Samla var potten i vår avtale om lag 28,5 millionar kroner.
 • Fagforeiningane ved HVL framforhandla ei avtale med generelle lønspåslag på 1,7%, der medlemmane får minimum 10.000 og maksimum 15.000 kroner.
 • Resten av potten vart nytta til individuelle lønsforhandlingar.
 • Forskerforbundet fekk gjennom fleire kodekrav til tenisk- administrative medlemmar.
 • Lønsoppgjeret gjeld frå 1. mai 2022, og lønspåslaget vil bli utbetalt på desemberløna.

Er du tilsett etter 1. mai 2022: hugs at arbeidsgjevar skal etter dialog med deg, vurdere di lønsfastsetjing innan eit år etter tilsetting.

Forskerforbundet seier seg godt nøgde med lønsoppgjeret lokalt ved HVL, sjølv om vi ikkje fekk gjennomslag for alle våre krav og prioriteringar. Våre analyser viser at det løner seg å være organisert og ha Forskerforbundet til å snakke di sak under lokale lønsforhadlingar. Samstundes ser vi at konsumprisindeksen er mykje høgare en den generelle lønsveksten på 2,46%, noko som gjere at Forskerforbundet lokalt og sentralt må arbeide for eit betre lønsoppgjer i 2023. Det å heve lønsnivået på HVL blir ei viktig sak for Forskerforbundet framover.

tirsdag 29. november 2022

Vervekampanje – Vinn en el-sykkel

I Forskerforbundet nærmer vi oss 25 000 medlemmer, og vil markere dette ved å gi bort to elsykler. Vi trekker to heldige vinnere: Én som melder seg inn frem til vi passerer 25 000, og én verver.

Som medlem får du mange fordeler, som bistand i lønnsforhandlinger, en kanal til å påvirke arbeidsvilkårene på jobben og juridisk bistand hvis du skulle trenge det. Ikke minst er Forskerforbundet er en viktig aktør i norsk forsknings- og utdanningspolitikk.

tirsdag 22. november 2022

Rapportlansering: «Jeg elsker å være forsker, men…

Originalbider: 1 & 2
29. november inviterer Forskerforbundet tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte til webinar om forskeryrkets attraktivitet.

Vi presenterer for første gang en medlemsundersøkelse om hvordan de vitenskapelig ansatte oppfatter sin arbeidshverdag og den akademiske karrieren.

Over 4 400 forskere og vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, instituttsektoren og ved helseforetakene har svart på undersøkelsen.

Funn i rapporten tyder på at forskeryrkets attraktivitet taper terreng og at mange ikke vil anbefale en karriere som forsker. Samtidig framhever både unge og mer etablerte forskere og vitenskapelig ansatte de mange positive sidene ved jobben.

Rapporten bør engasjere alle som er opptatt av framtiden til norsk forskning. Velkommen til webinar!

Påmelding

Medlem i Forskerforbundet? Bruk påmeldingsskjema nederst på denne siden (krever innlogging)

Ikke medlem? Påmeldingsskjema her

mandag 7. november 2022

Seminar om Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet

Tom Skauge holder sitt innlegg. Foto: Trond Brattelid.
Forskerforbundets lokallag arrangerte et seminar med tema Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet.

Berekraftig for kven? spurte Tom Skauge i sitt innlegg:
Ansatte som har sine arbeidsplasser i K2 fortalte som sin arbeidshverdag: Shrey Nischal, Hedvig Kristin Rørvik, Eline Skirnisdottir Vik, Håvard Ulstein og Sølvi Marie Risøy .

onsdag 26. oktober 2022

Hederspris til Kristin Hinna

Kristin Hinna er tildelt Forskerforbundes hederspris. Her får hun tale og pris fra nestleder Kristian  Mollestad. 

Kristin trådde for alvor inn i manesjen i 2009 da hun ble klubbleder for Høgskulen i Bergen (HiB) sin Klubb for Allmennlærerutdanning. I 2011 ble Kristin hovedtillitsvalgt for lokallaget ved HiB, et verv hun hadde da HSH, HiB og HiSF sonderte terrenget med tanke på fusjon. Kristin var sentral i dialog mellom Forskerforbundets lokallag ved de tre institusjonene, et viktig arbeid frem mot fusjonen i 2017. Kristin ledet videre arbeidet med å gå fra tre lokallag til å bli ett lokallag for Høgskulen på Vestlandet. 

fredag 21. oktober 2022

Forlenga frist: Støtte til humanitære/velgjerande organisasjonar

Bilde: JoHo / Dall-E mini
Du kan framleis foreslå for Lokallagsstyret kva Forskerforbundet skal støtte når det gjeld: humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt. Ved fristen 1. september var det berre sendt inn eit forslag, derfor sender vi ut ei oppfordring no. De kan foreslå humanitære/velgjerande organisasjonar eller prosjekt, og sende desse til lokallagsstyret ved lokallagsleiar. 

fredag 14. oktober 2022

Seminar om forskningsetikk

Etikken er også hele tiden i utvikling. Her kontrolleres bokser med malariamygg, brukt til et medisinsk eksperiment hvor deltakere fra det australske forsvaret lot seg smitte med malaria.
Foto: Lieutenant R. Keam.
Lisens: Falt i det fri

Medlemsseminar den 6. desember. Seminaret foregår på Zoom.

Både tillitsvalgte og medlemmer kan oppleve situasjoner som omhandler mistanke om brudd på forskningsetiske normer eller god vitenskapelig praksis. Ofte kan det dreie seg om kompliserte saker, hvor skjæringsfeltet mellom f.eks. jus og etikk ikke er opplagt. Vi ser også at nye forskningsetiske dilemmaer oppstår som følge av mål om åpen, transparent og reproduserbar forskning.

Medlemsseminaret er rettet mot medlemmer og tillitsvalgte i Forskerforbundet. Hensikten er å belyse både forskningsetiske retningslinjer og aktuelle forskningsetiske utfordringer.

Meld deg på her. Påmeldingsfrist: 2. desember 2022

torsdag 6. oktober 2022

Medlemsseminar – Hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar (ABW) og profesjonsuniversitetet

Foto: fzzxs
Forskerforbundet sitt lokallag ved HVL inviterer medlemer til lunsj til lunsj seminar den 1. til 2. november. Tema kontor: hybridkontor, aktivitetsbaserte arbeidsplassar og profesjonsuniversitetet. 

Seminar er og ein mulighet for å bli kjent med dine tillitsvalgte og andre medlemmer på tvers av institusjonen! Vi har fått eit interessant lag av innleiarar til diskusjonen, både frå HVL og forskaren Knut Inge Fostervold som blant anna har forska på kontorløysingar og helse. 

Velkommen til faglege seminar, gode diskusjonar og fellesskap.

lørdag 10. september 2022

Seminarer om å skrive lønnskrav

Originalbilde: mohamed hassan / 1170 snímky
Det arrangeres lokale søknadsskrivingsseminar 20. og 21. september. Begge begynner to klokka 13.30 og varer frem til 15.30.

Se epost av 6. september fra lokallagsleder Gjert Anders Askevold for link til påmeldingsskjema.

De som melder seg på seminarene kan også melde seg på til felles middag samme dag. Middagene arrangeres den 22. september, ned unntak av Stord, den 21. september.


Forskerforbundet sentralt arrangerer også et webinar på engelsk og norsk: 19. september
Søknadsfrist for å sende inn lønnskrav via FF-HVL: mandag 26. september.