03/23 FF-FA Referat 28. mars 2023

Sted: Digitalt Zoom Møte 03/23 28.03.2023    kl.10.00-10.35

Til stede:

Elise A Eriksen
Lise Vik-Haugen NY
Hallstein Madsen 
Jan Ove Henriksen 
June A. Stafsnes
Svein Bjarne Brandtsgård 
Bente Hatlevoll (referent)  

   

Orientering v/ Jan Ove:

En del medlemmer er frustrerte over saken om sammenslåing av FIN og FØS og mente at en kunne brukt mer tid til denne prosessen i årsmøtet. Krevende sak for de tillitsvalgte som deltar i arbeidet. Det er foreløpig mest fokus på de vitenskapelig tilsette, men det er ca. 30-40 personer i administrasjonen på de 2 fakultetene. For denne gruppen er fusjonen mere inngripende. Det er positivt at de to administrasjonssjefene ved FIN og FØS deltar i prosjektgruppen. Det er gitt signaler om at det er behov for alle tilsette, men det også ligger økonomiske innsparingsmotiv bak ønsket om fusjonen. Saken om evt. sammenslåing av de to fakultetene skal styrebehandles 27. april.

To administrativt tilsette ved fakultetene er valgt inn i klubbstyrene: Linda Thue Lydersen (FHS) og Håvard Ulstein (FLKI)

Årsmøtet vedtok å bevilge 20.000 kr til hver klubb. Det er ønske om at alle klubbene har en fysisk samling hvert år. F.eks. eget seminar, eller en dagssamling i forbindelse med andre møter. Vi diskuterer sted og tidspunkt på neste styremøte. Midlene kan ellers nyttes til medlemsmøter, medlemsrekruttering o.l.