Forslag til Forskrift om undervisings- og forskerstillinger og rekruttering

Postet 16. januar 2024

HK-Dir har ei viktig forskrift på høyring, Forskerforbundet har bedt lokallaga om råd, og ved HVL arbeidar vi med ein tekst til Forskerforbundet si høyring. 


Den nye forskrifta inneheld blant anna desse endringane:

I forslaget har Forskerforbundet mellom anna fått gjennomslag for.

Send lokallaget dine synspunkt, innspel eller høyringssvar. Frist for innsendte høyringsforslag er måndag 26. februar. Sende høyringssvar til gaas@hvl.no.


Høring - Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger | HK-dir Bakgrunn


Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling varslet en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle forskriftene om ansettelser hjemlet i universitets- og høyskoleloven. Kunnskapsdepartementet ga 3. mai 2022 NOKUT i oppdrag å samleforskrift om ansettelsesvilkår, forskrift om ansettelse og opprykk og forskrift om ansettelse på innstegsvilkår i én felles forskrift.


Kunnskapsdepartementet nedsatte en referansegruppe med representanter fra sektoren for å bidra med innspill til ny forskrift. Det har vært fire møter i referansegruppen, og gruppen har også levert skriftlige innspill. Referansegruppen var aktiv frem til juni 2023. I tillegg har det vært ett møte med representanter fra Akademiet for yngre forskere og ett med Dosentforeningen – Foreningen for førstelektorer og dosenter. Høsten 2023 har HK-dir hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet om høringsutkastet, for å harmonisere forslaget til forskrift med forslaget til ny universitets- og høyskolelov og Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia.