02/24 FF-FA Referat 19. feb 2024

Styremøte nr. 2/2024, FF-FA - Referat

Til stede: Elise Aabel Eriksen Hallstein Madsen Jan Ove Henriksen June A. Stafsnes Svein Bjarne Brandtsgård Lise Vik-Haugen (referent)

Agenda: 


1) Campus-runde – noen som har noe å melde?
Møte med bibliotekargruppen den 31.01.24. Gjert Anders deltok. Diskuterte utfordringer knyttet til omstilling, stillingsstopp, lønnsnivå og kodebruk. Vellykket møte, ser for oss å ha flere slike medlemsmøter – viktig for å få innspill om hva medlemmene er opptatt av.

Enkelte nyansettelser på campus – husk å sende velkomst-epost!


2) Årsmøte i Klubben

Lokallagsstyret: Årsmøte torsdag årsmøte 21. mars, kombinert med påfølgende middag.

Årsmøte i klubben skal holdes minst 14 dager før. Vi landet på å arrangere vårt årsmøte fredag 8. mars kl. 11.00-11.30. Mulighet for å kombinere med enkel servering (kostnadsgrense ca 150,- per person). Hvert styremedlem avgjør og organiserer i tilfelle dette selv.

Saker til årsmøte i klubben: *Valg *Årsmelding – Jan Ove lager utkast *Planer for inneværende år

Bør vi ha et tema/innlegg i tillegg? Forslag om å prøve å få tak i HR-leder Anette Fristad til å snakke om hovedavtalen/tilpasningsavtalen. Jan Ove vurderer dette. Jan Ove sender invitasjon til medlemmene.


3) ID-møte 14/2 – orientering
Formøte med Parat, NTL, Samfunnsviterne, Tekna i forkant: Positiv erfaring, ønsker å fortsette med det.

Saker:

- Oversikt over regnskapet for 2023 – store forskjeller i forbruk mellom ulike enheter

- Orientering om budsjettarbeidet v/Karianne Bergheim

- Orientering om den den økonomiske situasjonen, praktisering av stillingsstopp mm v/Tage Båtsvik.

- Orientering om omstillingsprosjektet v/Tage Båtsvik

Evaluering av innhold og møteformer er meldt inn som sak til neste møte.


4) Saker i lokallagsmøtene – orientering

- Retningslinjer for tildeling av FoU-tid

- Arbeidsplaner knyttet til etablering av FTMS – to ulike tradisjoner som skal samordnes

- Endring i forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger – vil gjøre det vanskeligere å få opprykk

- Stillingsstopp og praksis ved permisjoner

Det ser ellers ut til at vi inntil videre beholder strukturen i lokallaget slik den har vært, med 3 nestledere og kombinert rolle som leder og hovedtillitsvalgt.


5) Felles seminar UIB/HVL/NHH 3.-4. juni
Programmet er under utarbeiding. Tema: Omstilling, endring, arbeidsmotivasjon, kompetanseutvikling. Spill gjerne inn forslag til tema eller til foredragsholdere.

Invitasjon kommer, 60 plasser.


6) Annet

- Jan Ove deltok på tariffkonferanse i Oslo sist uke.

- Webinar 27. februar kl. 09.00-10.15: «Søkelys på teknisk og administrativt ansatte i UH-sektoren – rapportlansering»