03/24 FF-FA Referat 23. april 2024

Styremøte nr. 3/2024, FF-FA - Referat

Til stede: Hallstein Madsen Jan Ove Henriksen Svein Bjarne Brandtsgård Lise Vik-Haugen (referent)

Forfall: June A. Stafsnes Elise A. Eriksen


Agenda: 


1) Arrangementer


2) ID-møte for Fellesadministrasjonen 23.04.24 

Jan Ove gikk gjennom sakslisten. ID-utvalg Fellesadministrasjonen - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

En sak gjelder kompetansemidler for TA-tilsatte. Har fått bekreftet at det ikke er blitt kuttet i kompetansemidlene, men det er fremdeles ikke sagt noe om hvordan fordelingen skal skje – skal det fremdeles være en flat tildeling per årsverk, eller bør man diskutere andre ordninger for tildeling? Savner også tilbakemelding om hvordan midlene er blitt brukt.

Vi bør bli flinkere til å vise til denne siden, samt omtale noen av sakene i våre nyhetsbrev.


3) Aktiviteter i klubben framover

Tradisjon for at vi møtes fysisk én gang per år – legges til høsten 2024. 

Vår 2024: Prøve å få til en liten samling for medlemmene på hver campus.


4) Lokale lønnsforhandlinger 2024

Hvordan bør vi legge opp løpet? Viktig å komme tidlig i gang med de prinsipielle punktene. Viktig å søke samarbeid med de andre organisasjonene. Det har vært litt misnøye med at blivende pensjonister ikke fikk ta del i det generelle tillegget. Kan man finne andre måter å løse dette på, eventuelt sørge for god informasjon slik at de det gjelder, kan ta hensyn til det når de bestemmer tidspunkt for oppsigelse?