01/23 FF-FA Referat 19. jan 2023

Sted: Digitalt Zoom Møte 01/23 19.01.2023    kl.10.00-11.30

Til stede: Elise Aabel Eriksen  Hallstein Madsen  Jan Ove Henriksen  June Audsdotter Stafsnes Svein Bjarne Brandtsgård  Bente Hatlevoll (referent)  

   

Sak 1 Planlegge årsmøte

- tidspunkt: 22. mars skal lokallaget ha årsmøte digitalt. Middag lokalt etterpå. FF-FA skal ha årsmøte 15. mars digitalt. Vi forsøker å ha møtet etter kl. 14 den dagen. Ca 30-40 min. Jan Ove sender ut invitasjon.

- valg: Hallstein, Svein Bjarne og Elise er ikke på valg. Bente blir pensjonist til høsten og er derfor ikke aktuell. Jan Ove tar gjerne gjenvalg. June er i tenke-boksen, men signaliserer at hun ganske sikkert stiller til gjenvalg.

Vi håper på å få representanter fra alle campus og alle stillingsgrupper.

Valgkomiteen består av: Merete Sviggum, Lise Vik-Haugen, Tonje Bakke Velde

Jan Ove kontakter valgkomiteen når June har gitt tilbakemelding (jan./feb.)

- årsmelding/aktivitetsplan: Jan Ove skriver forslag til årsmelding og sender ut til klubbstyremedlemmene for kommentar/innspill.

Vi diskuterte muligheten for å ha en egen sak om gjennomgang av den administrative strukturen på årsmøtet til FF-FA. Vi vet veldig lite pr nå, men kanskje vi vet mer når vi kommer til mars.

Sak 2 Rekruttering/markedsføring

Oppdatering av HVL FF hjemmesiden. Hallstein, Svein Bjarne og Bente sjekker og kontrollerer at alt er som det skal være. Både tekst og bilder. John Hoem er den som administrerer HVL- FF siden. Vi må følge opp og sende ut hilsen fra FF-FA til alle nye tilsette i adm., ref. oversikt på Vestibylen. Vi følger opp på hver vår Campus. Ta gjerne også kontakt med nytilsette. Mulig at FF skal ha kakelunsj før påske på alle campus og stand m.m.

Sak 3 Campus-informasjon 

Ikke noe spesielt å referere.

Sak 4 Informasjon fra lokallagstyret 

- Hallstein er blitt FF sin representant inn i AMU. - Vi har ikke fått tilbakemelding på OU-søknaden om dagsseminar i regi av FBF og FFTA. 

- Nytt styre for HVL skal på plass. Vi må ha inn en ny ansattrepresentant fra administrasjonen. Vi må komme med gode forslag til kandidater.
Frist? Pr nå er det Tone Skjerdal som representerer. 

- Sak som sannsynligvis kommer opp på Lokallagets årsmøte: Måten vi organiserer Lokallaget på med leder, nestledere og klubbledere. Fordelingen av ansvar- og arbeidsoppgaver mellom disse og ressurser til vervene. 

Sak 5 Evt.

FFTA og FFB - ganske mange er med i de fagpolitiske foreningene. Spesielt i Bergen, hvor 42 medlemmer er med i FFTA. Jan Ove, Elisabeth Solheim og Linda T. Lydersen planlegger et info-arrangement i Bergen med servering av pizza. Det jobbes med å etablere faste treffpunkt for de administrative. Viktig å være mer synlige på campus.

Det er søkt om OU-midler til en dagssamling i juni. Seminaret som er et felles initiativ av FBF og FFTA har som tema «Arbeids- og lønnsvilkår for TA-tilsatte»

Det er mulig for oss å arrangere en lunsj på campus evt og ha med Jan Ove på Zoom for å snakke mer om FF, FFTA og FBF.

24.01.23