08/23 FF-FA Referat 4. september 2023

Til stede: 

Agenda: 

1) Diverse

OU-seminar på Gardermoen 14. november. Tema: Omstilling, bl.a. knyttet til sammenslåingen av FØS og FIN. Hallstein og Jan Ove deltar fra FF-FA.

2) Campus-runde

Bergen:
Mye støy, engasjement og frustrasjon særlig knyttet til kontorsituasjonen. Norskmiljøet ved FLKI tok initiativ til et allmøte med tema demokratiunderskudd og medbestemmelse. 120 deltakere fysisk (i Bergen), + 30 på skjerm. Paradoksalt nok var invitasjonen imidlertid ikke sendt ut til ansatte i fellesadministrasjonen. Gjert Anders var til stede på møtet, som var ganske bra – mange fikk sagt det de ville. Også i forbindelse med fusjonen mellom FØS og FIN er medbestemmelse et aktuelt tema. Mange ønsker fakultetsstyre og instituttstyre, slik det er ved en del andre institusjoner. Dette må i tilfelle gjelde for alle fakultetene.

Haugesund:
Ikke noe spesielt å melde. Overvekten av de ansatte er ansatte på fakultet, ikke like lett å fange opp det som skjer der.

Stord:
Mange saker folk er opptatt av – lønnsforhandlingene, framtida for campus Stord, omstillingsprosjektet, kontorsituasjonen.

Sogndal:
Mange er avventende i forhold til kontorsituasjonen. Vellykket «Matbit & prat med Forskerforbundet» 24. august. Viktig med synlighet på campus med tanke på verving av nye medlemmer, også studentmedlemmer.

Førde:
Avventer info om kontorplassering, ADU skal gjøre en ny vurdering. En del frustrasjon vedr lønn – flere opplever at nyansatte kommer inn med høyere lønn enn ansatte som har vært i organisasjonen lenge.

3) Om lønnsoppgjøret 2023

Det vil bli lagt ut informasjon i Vestibylen om at i avtalen med Akademikerne/UNIO vil alle ansatte få et generelt tillegg på 5,3 prosent, med et minimumstillegg på kr 30 000 (med virkning fra 01.05.2023). Informasjonen lagt ut dagen etter, 5.9: https://www.hvl.no/Vestibylen/nyhende/2023/september/rammer-for-lonsforhandlingar-2023/

Dette innebærer at man bruker 88 prosent av den totale rammen til det generelle tillegget. Resten av rammen utgjør 7,3 millioner kroner, og vil bli tatt videre til forhandlinger om individuelle tillegg. Ønsker ikke å inkludere ikke-organiserte i de individuelle forhandlingene, men trolig er ikke arbeidsgiver enig i dette.

Mange som slutter i HVL – pga manglende lønnsutvikling? Det er brakt på det rene at lønnsnivået for mange stillingskoder i HVL ligger lavere enn ved tilsvarende institusjoner.

4) Om organisering av lokallaget

Dette blir tema på utvidet styremøte på Svalbard i slutten av september. Jan Ove og Hallstein stiller fra FF-FA. Planlegger å legge frem en sak på neste årsmøte. Har lokallaget god utnytting av ressursene slik vi er organisert i dag? Per i dag er situasjonen slik: Leder: Frikjøpt 100% stilling

3 nestledere: Frikjøpt 23% hver seg FA: 16% FHS: 16% FLKI: 21% Nytt fakultet: 19%

Totalt frikjøpt i FF-HVL: 242%

Momenter å ta med videre i diskusjonen: *Representasjon

*Stedlig ledelse

*Tilgjengelighet

*Midler fordelt på mange vs. midler fordelt på få

*Rekruttering av tillitsvalgte

*Opplæring av tillitsvalgte

*Kravet om medråderett på institutt – kan bli utfordrende å fylle opp med folk

Fra diskusjonen ellers: Flere mente at inndelingen i nærregioner ikke lenger er tjenlig. Bør en ny modell innebære at færre personer har en noe større frikjøpt ressurs? Bør klubblederne også ha større ressurs? Opprette et lederteam? Men samtidig viktig å ivareta synlighet på campus. Varamedlemmer – her er det viktig å sikre kontinuitet, at de er klare til å tre aktivt inn hvis behov. Hva med å ansette en organisasjonssekretær? Er det nødvendig at leder og hovedtillitsvalgt er samme person?

5) Medlemskontakt, markedsføring, rekruttering

Utfordrende, kanskje ekstra krevende i Bergen? Mye folk, ikke faste arbeidsplasser, mangler steder å møtes. Får seint informasjon om nytilsatte. Men – viktig at alle sender ut epost-hilsen når man får info om nytilsatte!

FF sentralt har vervekampanje nå i høst – gratis medlemskap resten av året! Viktig å være klar over at studentmedlemmer betaler en engangs medlemskontingent på 250 kr. Kontingenten gjelder for hele studietiden: https://www.forskerforbundet.no/bli-medlem/studentmedlemskap

Hva med en ubemanna stand med rollup og brosjyrer? Jobbe spesielt med rekruttering av studenter i starten av semesteret?

Korte webinar om ulike tema kan være en god form for medlemskontakt, ev. fulgt opp av fysisk samling med kaffe el.l. Kan hende blir det naturlig å holde et medlemsmøte om omstillingsprosjektet?

Søknadsfrist 1. november dersom vi ønsker å søke om midler til OU-seminar i 2024. Mulig tema: Omstilling og endringer. Tar saken opp igjen seinere.

6) Arbeid i klubben – aktiviteter/årsplan

Skal vi lage en årsplan for aktivitetene våre, som sier noe om tidspunkt og ansvar? Bør vi prøve å få medlemmene i tale – hva ønsker de at vi skal holde på med?

Medlemsseminaret på Hotell Admiral 4.-5. sept. er en anledning til å få innspill fra medlemmene.