07/23 FF-FA Referat 23. august 2023

Til stede:

Agenda:

1) Konstituering av nytt styre – for ett år frem i tid.

Kun to formelle posisjoner i styret: Leder + nestleder. Jan Ove Henriksen villig til å ta en ny periode som leder, Hallstein Madsen villig til å ta en ny periode som nestleder. Begge enstemmig valgt. Lise Vik-Haugen valgt til å skrive referater.

2) Nytt fra campusene?

a. Førde: Mange er opptatt av lønnsforhandlinger – reagerer på at LO/YS-forbund allerede har fått generelle tillegg, mens dette ennå ikke er bestemt for UNIO-forbund. Kontorsituasjonen er også noe som mange er opptatt av. Mange opplever dårlig informasjonsflyt, og det er antydning til motsetninger mellom ulike arbeidstakergrupper.

b. Sogndal: Foreløpig noe mindre støy rundt kontorsituasjonen enn i Førde. Avventer arbeidet til en arbeidsgruppe som skal se på fordeling av arbeidsplasser.

c. Stord: Folk er opptatt av hva som skjer ved nyansettelser – hvilket kontor skal de sitte på? Også opptatt av lønnsoppgjøret, har bl.a. fått henvendelser om hjelp til å søke annen stillingskode. Også bekymring for framtida til campus, jfr. medieoppslag om få søkere til lærerutdanningen.

d. Haugesund: Ser mange kontorer der det ikke sitter folk, mange har sannsynligvis hjemmekontor. Mange nye tilsatte – viktig å tenke rekruttering tidlig! Har gått gjennom FF-brosjyremateriell (tilgjengelig her: https://www.forskerforbundet.no/om-forskerforbundet/publikasjoner/brosjyrer-og-materiell ) og fått tilsendte brosjyrer for bl.a. adm. ansatte, fagansatte, stipendiater, + om forsikringsordninger og banktilbudet gjennom Nordea. Tenker å legge i posthyllene.

Enige om at vi tar en bredere diskusjon om rekruttering neste møte. Ellers mulig å melde seg på webinar om rekruttering den 29. august: https://www.forskerforbundet.no/kurs/2023/23119-rekruttering

e. Bergen: Mye generell misnøye. Utfordringer mht. kontorsituasjonen og nå også bekymring over evt. stenging av bokhandel. Mange erfarne medarbeidere som slutter. Er turnoveren større nå? Hvorfor velger medarbeidere å slutte? Er dårlige lønnsvilkår den viktigste grunnen? Innføring av sluttskjema/-samtale vil kunne gi mer informasjon om dette.

3) Om styremøtet 4. sept. (Bergen)
Sted: 7. etasje på K1. Tid: Kl. 12.00-16.00. Felles seminarmiddag kl. 19.30 på hotell Admiral. Jan Ove lager agenda for møtet. Vurdering av dagens organisering av lokallaget blir en viktig sak.

4) Om medlemsseminaret 5. sept. (Bergen)

35 påmeldte. Starter kl. 8.30 med motivasjonsforedrag ved psykolog Mads Nordmo Arnestad fra BI. Deretter blir temaet lønns- og arbeidsvilkår. Bidrag fra James Hosea (leder i Forskerforbundets forening for teknisk/adm personale), Jon Iddeng fra Forskerforbundet sentralt, Wiggo Hustad fra omstillingsprosjektet, samt Gjert Anders. Holder på til ca kl. 15.00.

5) Annen informasjon

*Gjert Anders + 3 nestledere i møte med rektor og prodirektører sist uke. Kontorsituasjonen blir trolig en stor sak i HVL-styret denne høsten. * Forhandlingsmøte om lønn før sommeren, oppnådde ikke enighet. Nytt møte neste uke (31/8). Ser at særlig de store institusjonene i UH-sektoren allerede er ferdige, har valgt å la hele lønnspotten gå til generelle tillegg. Vi må ta høyde for at det vil bli individuelle forhandlinger, med det store arbeidet det innebærer. Organisasjonene har søkt HVL-styret om tilleggsbevilgning til potten som det skal forhandles om. Lønnsstatistikk viser at HVL i flere stillingskategorier ligger under det nasjonale gjennomsnittet.