06/24 FF-FA Referat 17. juni 2024

Styremøte nr. 4/2024 - 17.06.2024, FF-FA - Referat

Til stede:
Elise A. Eriksen
Hallstein Madsen
Jan Ove Henriksen
Svein Bjarne Brandtsgård
Lise Vik-Haugen (referent)

Forfall: June A. Stafsnes 


1) Campusrunde:
*Stord:
Egen sak om campus Stord på sist møte i HVL-styret. Utfordringer med lite aktivitet på campus. 

*Haugesund:
Stille på campus nå, men aktivitet ifb nytt byggeprosjekt.

*Sogndal:
Ikke noe spesielt å melde. 

*Bergen:
Fremdeles noe preget av at mange har vært tatt ut i streik. Mindre uro nå knyttet til utfordringene med tildeling og bruk av arbeidsplasser.

* Førde:
June har sagt opp stillingen sin i HVL, har fått stilling som biblioteksjef i Askvoll.

Dette er også Elise sitt siste møte. Dermed er vi 4 personer som utgjør klubbstyret fra høsten og frem til neste årsmøte. Vurderer behovet for flere styremedlemmer i forbindelse med årsmøtet.


2) Arrangementer 

*Som en konsekvens av streiken ble fellesseminaret for medlemmer ved UiB, NHH og HVL på Solstrand i juni avlyst. Prøver å få til noe neste år i stedet, har booket Solstrand 14.-15. mai 2025, 80 plasser. 

* Utvidet styreseminar i København 18.- 20. juni.
Jan Ove og Hallstein deltar. Agenda: Streik, lønnsoppgjør mm. Onsdag: Møte med søsterorganisasjonene til Forskerforbundet i Sverige og Danmark, erfaringsdeling.


3) ID-møte for Fellesadministrasjonen 24.06.24 

Forrige ID-møte som skulle vært 5. juni ble avlyst pga streiken, nytt møte 24.06.24. Gi beskjed dersom vi har innspill til saker. Sakliste: ID-utvalg Fellesadministrasjonen - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)


4) Streik og lønnsoppgjør 

Totalt var over 500 medlemmer fra ulike Unio-forbund og institusjoner i Bergen tatt ut i streik. Ved campus Bergen var ca 160 Unio-medlemmer tatt ut.

Avgjørelse i Rikslønnsnemnda kommer trolig ikke før i oktober. Dersom det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med individuelle krav etter dette, kan det bli vanskelig å få til utbetaling i år. Altså mye usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret i år. Dette er en av sakene på det utvidede styreseminaret i København.


5) Hva skjer fram mot sommerferien 

*HVL-sommerfest ble gjennomført kun i Haugesund. Dersom det er folk på campus, kan klubbstyremedlemmene gjerne invitere medlemmene til lunsj el.l.. Maks kr. 250-300 per person. Utgiften føres i tilfelle på prosjektnumer 24903 i Unit4.

*Jan Ove vil lage nyhetsbrev som blir sendt ut til medlemmene.