02/19 Styremøte, klubb FLKI, 19. februar 2019

Klubbstyremøte (Skype) 

Til stede: Andrea Eikset og Olav Christian Ruus 

Referent: Andrea Eikset 

 

Godkjenning av referat møte 11.01.19  

Referatet er godkjent uten merknader.  

 

FF spiller inn følgende til ID-møtet 20.2 

Endringer i personalgruppene ved IPRS får konsekvenser for flere ansatte. Dette burde vært drøftet med tillitsvalgte, før det trådte i kraft.  Her viser vi til Hovedavtalen §18 som sier at arbeidsgiver plikter å ta opp til drøfting:  “og som en av partene mener har betydning for de ansattes arbeidssituasjon, skal drøftes mellom partene dersom enten arbeidsgiver eller organisasjonene ved de tillitsvalgte krever det.” 

 

Møtestruktur med personalmøter er ikke på plass på alle institutt.  

 

Campusutvikling Stord: mangler forum for å diskutere fellesanliggender i utdanning og studietilbud ved Stord. Ønsker representant i arbeidet med campusutvikling, og FF-FLKI anbefaler Anne Aandahl til denne arbeidsoppgaven.  

 

 

Innsynssaker til oppfølging  

Budsjetter og budsjettering på instituttene. Oversikt over budsjettenheter (14.01)  

Oversikt over sykefravær (14.01) 

Kapasitetsanalyse opp mot ressursfordeling i BLU og GLU (19.12)

 

Årsmøte i klubben 

Valgkomite 2020: «Årsmøtet vel valkomite som er sett saman av 4 medlemmer. Dei vert valde for to år.» Bergen*2, Sogndal og Stord.   

Referent: Olav Christian Ruus  

Signaturer: velger noen i rommet.  

Annet? IT-hjelpen kommer. Andrea sender epost med informasjon til alle.  

 

Kartlegging av arealer i Bergen oppleves som overvåking 

Andrea tar saken videre til lokallagsstyret, har hatt dialog med Sogndal der en lignende ustrukturert «kontroll og kartlegging» er foretatt. 

Ingen av disse kontrollene er ikke drøftet med tillitsvalgte i forkant.  

 

 

Stillingsutlysninger 

Det kommer mye, både Olav Christian og Andrea ser på disse. Får fagmiljøene drøftet stillingene? Ikke alle tekstene har god kvalitet, og de virker ikke helhetlige. Vi trenger en enhetlig tilnærming til dette på fakultetet.