03/20 Klubbstyremøte FIN, 3. mars 2020

Referat fra klubbstyremøte 2 2020 for FF FIN

Tid: Tirsdag 3. mars kl 14:00

Disse møtte: Alvhild, Deta, Øyvind og Gisle (fra 14:35)

SAK 1: Årsmøte

Det er naturlig at det nye styret konstitueres og trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet.

Alvhild har kontroll på bestilling av mat og lyd. Ifbm konstituering: Håvard Helstrup foreslås som møteleder, Øyvind M. Berge foreslås som referent. To som skriver under på møtebok foreslås i møte.

SAK 2: ID-møtet

1. Revisjon av arbeidsplandokumentet. Styret sender inn flere spørsmål i forkant av ID-møtet. Et spørsmål angår beregning av studentassistenter og besparelser ved bruk av studentassistenter. En kommentar går på at emneadministrasjonen bør beregnes utenom 7 prosent adm. kvote. Transparens må legges til grunn i bruk av særavtaler på lønn/godtgjørelser.

2. Innplasseringen av ansatte i kontor. FF FIN står på prinsippene fra forrige styremøte (se referat). Vi må ikke havne i en situasjon der våre ulike fagmiljø peker på hverandre ift å ta belastningen med å ta landskapsplassene, men fordele byrden mellom oss – og etter transparente prinsipper.

3. Hva er 2 mill. til FoU-forsterking? Hva innbefatter 8 mill. til reiseutgifter på fakultetet?

Møtet ble hevet kl. 14:52. Referatet ble godkjent på sirk samme dag.

Øyvind M. Berge, referent