09/20 Klubbstyremøte FIN, 14. september 2020

Referat klubbstyremøte, 10.09.2020, kl. 13.00-14.00

Til stades: Øyvind Midtbø Berge, Deta Gasser, Lars Arne Jordanger, Carsten Gunnar Helgesen, Gisle Kleppe

Sak 01: Saksliste ID-møte 14.09.2020

Carsten og Lars Arne stiller på ID-møte 14.09.2020 kl. 11.

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått.

Sak 03/H20 Coronasituasjonen og beredskapsarbeidet ved FIN

Hvordan skal prosessen være dersom en får et bekreftet tilfelle av koronasmitte ved fakultetet? Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom instituttledelsen og beredskapsledelsen i slike saker. I den forbindelse har fakultetet laget et forslag til prosedyre for dette (vedlegg 2). Ellers vil Jens Kristian Fosse fortelle om hvordan beredskapsarbeidet ved fakultetet er organisert.

Vi synes beredskapsarbeidet og forslag til prosedyre ser fint ut.

Sak 04/H20 Studieporteføljesaken - nullopptak

Vurdering av på nullopptak for tre studieprogram skal behandles i ulike råd og utvalg i løpet av september. Hensikten med prosessen er å forankre en avgjørelse i organisasjonen og få belyst alle sider av saken. Til grunn for behandlingen i råd og utvalg er det laget tre saksnotat (vedlegg 3-6). Kristine Engan-Skei kommer for å informere om disse saksnotatene. Fakultetet ønsker så innspill på saksnotatene under møtet.

Nullopptak i Førde: Vi synes det er uheldig at dette nullopptaket foreslås på dette tidspunktet, og FF synes studieprogrammet burde ha opptak i flere år på råd for å videreføre satsingen:

Sak 05/H20 Deltakelse av tillitsvalgte i intervju-prosessen på FIN

Forskerforbundet ved Deta Gasser har utarbeidet et forslag til en ny praksis vedrørende deltakelse fra fagforeningene i ansettelsessaker (vedlegg 7). Saken legges frem til diskusjon.

Det er vanlig med tjenestemannsrepresentant ved intervjuer i Staten. Men fagforeningene har ikke nok tidsressurser til det. Vi ønsker en avklaring på hvordan HR fordeler stillingene til de forskjellige fagforeningene, og vi ønsker en overordnet avklaring på hvor tidsressursene til denne jobben skal komme fra.

Sak 06/H20 Tid til utvikling av digitalisert undervisning

Tekna vil gjerne ha en diskusjon rundt FOU tid – at U’en også kan stå for Undervisning, og mer presist at man kan søke tid til utvikling av digitalisert undervisning. Det er vært kutt i ressursen til undervisning i arbeidsplanene, samtidig som presset på digitalisering har økt. Tekna mener at dette arbeidet krever tid og innsats fra den enkelte underviser utover det som er avsatt i arbeidsplanene.

Tekna mener videre at vi må ta vare på de gode fagfolkene våre som har stått, og fremdeles står, i denne situasjonen, og som prøver å gjøre det beste ut av undervisning, forskning og annet arbeid digitalt.

FF mener at vi bør verne om forskningstiden. Det strider mot universitetsambisjonen hvis medarbeidere begynner å bruke all FoU-tid til digitalisering av undervisningen. Det burde etableres muligheter for fagutviklingsmidler. Ved ekstrabelastning burde overtidsreglementet tas i bruk i større grad enn det er blitt gjort nå. Høgskolen bør anerkjenne det store ekstra-arbeidet som er blitt lagt ned (og fortsatt legges ned) til digitalisering av undervisningen. De ansatte burde oppfordres til å søke eksterne midler for å videreutvikle undervisningen sin, mange aktuelle utlysninger fra blant annet DIKU, men det må bygges opp et system for å støtte slike søknader.

Sak 02: Runde rundt bordet

Møtet ble avsluttet kl. 14:00 . Referat godkjent på sirk. 11.09. Kl. 12.00

Deta Gasser, referent.