03/21 Klubbstyremøte FIN, 24. mars 2021

Referat klubbstyremøte, 24.03.2021, kl. 9-10.30 

Til stedet: Lars Arne, Carsten, Svein, Martin, Deta 

Sak 01: Runde rundt bordet og organisering av arbeidet 

Styremedlemmene presenterte seg, og Svein og Martin ble ønsket velkommen som nye i styret.Orientering til nye styremedlemmer om fagforeningsarbeid ved FIN og HVL, bl.a. ID-møter. 

Sak 02: Saksliste ID-møte 25.03.2021 

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått. Deta og Carsten stiller. 

Saksliste til ID-møte:  

Sak 22/V21 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt 

Referat fra møtet 24. februar 2021 er vedlagt (vedlegg 1).  

OK. 

Sak 23/V21 Drøfting: Forslag til ny avtale for oppsett av arbeidsplaner ved FIN for studieåret 2021/22  

Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å revidere avtaledokumentet som gjelder for oppsett av arbeidsplaner ved FIN, har arbeidet frem et enstemmig forslag til ny avtale for studieåret 2021/22 som er vedlagt. I dokumentet er alle endringer/tillegg i forhold til gjeldende avtale foreløpig merket med rød skrift.  

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Seniorrådgiver / Førsteamanuensis Ove Jan Kvammen (leder) 

Prodekan for utdanning Brit Julbø (nestleder) 

Prodekan for forskning Lise Bjørkhaug Gundersen 

Assisterende instituttleder Pål Ellingsen 

Administrasjonssjef Henning Norheim 

HR rådgiver ved fakultetsadministrasjonen Reidun Johanne Lohiniva 

Førsteamanuensis Deta Gasser, Fagforeningsrepresentant (Forskerforbundet) 

Gruppen har hatt 4 møter på Zoom hver på ca. 2,5 timer. I tillegg har det vært e-postdiskusjoner mellom møtene. 

Avtaledokumentet (vedlegg 2) legges frem til drøfting i ID-møtet. Ove Jan Kvammen vil kort presentere revisjonen som er gjort.  

Ingen nye innspill. 

Sak 24/V21 Disponering av avsetninger 

Fakultetet har et ønske om å disponere mindreforbruket i lys av ønskene som kommet inn fra instituttet, strategiplanen og med fokus på balanse mellom tidsavgrensete kostnader og permanente kostnader. Selve forslaget er vist i den vedlagte presentasjonen (vedlegg 3). Dekanen og administrasjonssjefen orienterer om saken. 

Planen ble diskutert, med informasjon om de enkelte postene. Positivt med økning av ressurs for FoU-tid. Spørsmål om hvordan post-dc stillingene skal tildeles. Spørsmål om innholdet i Fagutvikling. Spørsmål om hvilken Tverrfaglig master det gjelder. 

Sak 25/V21 De nye verneområdene på HVL 

Det er vedtatt at verneområdene ved HVL skal følge linjen, og ikke campusene eller geografien. Tilbakemeldingen på denne inndelingen av verneområdene er det den har gjort det vanskelig å finne verneombud. Dette siden de må ta på seg ansvaret for ansatte på flere campus på en liten ressurs. Er dette en god løsning? Eller bør man arbeide for å finne en annen løsning?  

Kort orientering i møtet ved Deta. 

Sak 26/V21 Referater/logger fra instituttmøter 

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.  

Kort orientering i møtet ved Deta. 

Sak 27/V21 Orientering ved organisasjonene 

Nevne behov for revisjon av HVL sin fordelingsmodell for fakultetsbudsjett på ID-møte? 

Sak 28/V21 HMS 

Kort orientering i møtet ved Deta. 

Sak 29/V21 Nye stillinger 

Vedlegg 4 viser en oversikt over stillinger som ellers er under arbeid og stillinger som er utlyst ved FIN. Denne er lik som forrige gang siden fakultetet ikke har mottatt noen anmodninger siden sist møte.  

Kort orientering i møtet ved Deta. 

Sak 30/V21 Orientering ved dekan 

Sak 31/V21 Eventuelt 

Intet. 

Sak 03: Lars Arne rapporterer fra FF-HVL 

Utsatt til neste møte, tiden strakk ikke til. 

Sak 04: Hva ønsker vi å jobbe med i 2021?  

Utsatt til annet separat møte. Deta kaller inn. 

Referent: Carsten