05/21 Klubbstyremøte FIN, 3. mai 2021

Referat klubbstyremøte, 03.05.2021, kl. 14-15 

Til stedet: Lars Arne, Carsten Gunnar, Svein, Deta 

 

Sak 01: Saksliste ID-møte 05.05.2021 

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått. Deta og Svein Gunnar stiller 

 

Sak 33/V21 Faglig ledelse av fakultetene 

I fakultetene har det blitt gjennomført vurderinger av fremtidig organisering. Dette blant annet med 

bakgrunn i utfordringer skissert i NIFU-rapporten, endringer i prorektorfunksjoner, samt 

tydeliggjøring av krav til dekanene om styrket oppmerksomhet på eksterne relasjoner, interfakultært 

samarbeid og campusutvikling. I tillegg kommer at flere av dagens åremålsstillinger på nivå 4 i fakultetene går ut 31. desember 2021.  

Se det vedlagte diskusjonsgrunnlaget (vedlegg 2) som lå til grunn for vurdering som er gjort. To hovedspørsmål ble stilt: 

Faglig organisering – felles rammer (likhet i strukturer på tvers)? 

Størrelsen på lederstillingene og om det skal være verv eller faste stillinger? 

Dekan orienterer om prosessen som har vært. 

 

Delstillinger er vanskelig å rekruttere til, heller færre ledere men med 100% ansettelse.  

Hvis det er åremål, må en ha tid til å hente seg faglig inn igjen etter avsluttet periode. 

Ved utlysing må det være klart hvilke oppgaver som legges til posisjonen – hvis det er mulighet for store justeringer i etterkant vil det kunne avskrekke potensielle søkere.  

 

 

Sak 34/V21 Fagutviklingsmidler 

Det vil i vår bli gitt midler for å kunne søke om støttet til tiltak innen studentaktiv læring og digitalisering. De tildelte timer vil gjelde for kommende studieår (også mulig å strekke de over neste studieår). Dekan og administrasjonssjef informerer. 

 

Sak 35/V21 Gjennomgang av tildeling FoUI-tid/driftsmidler for studieåret 2021-2022, og oversikt over forskningsaktive/søkere på fakultetet 

Her vil det bli gitt informasjon om instituttenes tildeling, og vedlagt finnes det en presentasjon (vedlegg 3) med instituttvise oversikter samt oversikt over hvor «nær» fakultetet rektorvedtaket.  

Ansatte i permisjon må oppfordres til å søke og må få tydelig informasjon om at de kan søke selv om de er i permisjon.  

 

Sak 36/V21 Streaming Haugesund 

Det er planlagt et skifte av programvare ved HVL for streaming av undervisning. Mye læringsressurser ligger det gamle systemet. Ble av Tekna på forrige møte meldt at dette kan bli et problem å få flyttet dette over til det nye systemet. Saken tas opp igjen her. 

 

Sak 37/V21 Referater/logger fra instituttmøter 

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.  

 

Sak 38/V21 Orientering ved organisasjonene 

 

Sak 39/V21 HMS 

 

Sak 40/V21 Nye stillinger 

Vedlegg 4 viser en oversikt over stillinger som ellers er under arbeid og stillinger som er utlyst ved FIN. De stillingene som er merket med gult er eldre stillinger som har vært oppe på tidligere møter. 

 

Sak 41/V21 Orientering ved dekan 

 

Sak 42/V21 Eventuelt 

Vi vil be (på nytt) om at saksliste til ID-møtene legges ut på vestibylen som nyhetssak når den blir sendt ut til deltakerne, med kommentar om at hvis de ansatte har innspill, bør de ta kontakt med sine tillitsvalgte.  

 

 

Sak 02: Lars Arne rapporterer fra FF-HVL 

 

Sak 03: Eventuelt 

Svein informerer om at han har formulert invitasjon til stipendiat-pizza-kveld på norsk og engelsk, planlagt i Bergen i slutten av mai/begynnelsen av juni. Maks deltakertall på 20. Utenfor kantina og kronbar (utendørs men under tak).  

På tirsdag 4. mai har GAA kalt inn til digital medlemskontaktmøte. Deta stiller 11-12, Carsten Gunnar stiller 12-13.  

 

Referent: Deta, 03.05.2021, godkjent på sirkulasjon.