06/21 Klubbstyremøte FIN, 28.10.2021

Referat klubbstyremøte, 28.10.2021, kl. 14-15

Til stedet: Deta, Lars Arne, Martin og Svein

Sak 01: Hva har skjedd i høstsemester 2021 så langt

Ifølge særavtalen om kronetillegg for faglige verv og funksjoner ved HVL finnes det to kategorier for utbetaling av kronetillegg (kategori 1: prodekan, viseinstituttleder, lignende verv/funksjoner og kategori 2: studieprogramansvarlig, ledere for phd-utdanning, forskningsprogram, større faglige prosjekter, andre verv/funksjoner). I begge kategoriene er spennet av kronetillegg nokså stort (50 000 – 150 000 kategori 1, 10 000 – 100 000 kategori 2). Forskerforbundet ønsker en oversikt over hvordan denne særavtalen blir praktisert på FIN, og om bruken av denne er harmonisert på tvers av institutt/ evt. fakultet. Det gjelder spesielt kategori 2 studieprogramansvarlig: får alle studieprogramansvarlige like mye i kronetillegg på tvers av FIN, eller er det gradert i forhold til antall studenter e.l.? På hvilket nivå har fakultetet lagt seg, og er dette nivået tilstrekkelig for å sikre god rekruttering til vervet som studieprogramansvarlig?

Fra referatet til ID-møtet:

Sak 05/H21 Kronetillegg for faglige verv og funksjoner

Forskerforbundet meldte inn en sak om bruk av kronetillegget for faglige verv og funksjoner ved fakultetet. De stilte spørsmålet om alle studieprogramansvarlige får like mye i kronetillegg på tvers av FIN, eller er det gradert i forhold til antall studenter e.l.? I tillegg spørsmål om på hvilket nivå har fakultetet lagt seg med kronebeløpet, og om dette nivået er tilstrekkelig for å sikre god rekruttering til vervet som studieprogramansvarlig.

Dekanen viste til at alle studieprogramansvarlige får like mye tillegg, uansett campus og antall studenter. På møtet ble det en diskusjon om på hvilket nivå dette kronetillegg burde ligge på. Fagforeningene foreslo en betydelig økning, og at beløpet bør reflektere det arbeidet som legges ned i disse rollene. Det er også uklart hvor lenge disse funksjonene varer. Saken vil bli tatt opp på et senere ID-møte.

Sak 02: Lønnsforhandlinger og FF-HVL saker

Lars Arne og Martin deltok på møte i Bekkjarvik 22./23. September, listefletting, Gjert-Anders forhandlet, informasjon over resultatet vil bli lagt ut på Vestibylen og kommer på epost.

HVL-Styre jobber ellers med styresaker, profileringsartikler/julegave og utlysning av skrivestipend.

Sak 03: Saksliste ID-møte 29. oktober

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått. Deta og Svein Gunnar stiller

Sak 12/H21 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 23. september 2021 er vedlagt (vedlegg 1).

Sak 13/H21 Mandat for gjennomgang av arbeidsplandokumentet

Gjeldende avtale om prinsipper for oppsett av arbeidsplaner for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved FIN gjelder for inneværende studieår (2021/22). Avtalen skal drøftes på nytt på ID-møtet innen 1. mars 2022 med tanke på en eventuell revisjon av avtalen for studieåret 2022/23.

En arbeidsgruppe skal settes ned for å gjennomføre denne årlige revisjonen av arbeidsplandokument. Men i tillegg vil arbeidsgruppen ha et ansvar for en større gjennomgang av arbeidsplandokumentet, der arbeidsgruppen skal forsøke å planlegge gradvise endringer i arbeidsplandokumentet i årene fremover.

Mandatet (vedlegg 2) for denne arbeidsgruppen legges fram for diskusjon.

Vi er positive til en større revisjon av arbeidsplanprinsippene på sikt, men det bør avklares hva som bør reguleres på HVL nivå og hva som er opp til fakultetene.

Ved framtidige revisjoner bør det tas hensyn til:

· Mulighet for forskningsopphold/sabbatical er etterlyst, samt mulighet for konsentrert tid til forskning.

· Frikjøp fra undervisning for forskning kan være problematisk, siden de mest forskningsaktive da går ut av undervisningen. En løsning kan være at en i stedet for å frikjøpe seg selv søker om PhD stillinger som også kan avlaste i undervisningen.

· Flercampusundervisning er viktig for å utnytte spesialkompetanse på tvers av campus og bør styrkes, men den tekniske og pedagogiske kompleksiteten knyttet til denne typen undervisning, ekstra administrasjon, digital kommunikasjon/støtte til studentene på flere campus, og reising, bør tas høyde for i arbeidsplaner på en god måte. Flercampusundervisningsvilkår bør også være lik på tvers av fakultet.

Denne listen er selvfølgelig ikke uttømmende, men noen moment vi har diskutert.

Sak 14/H21 ARK

Mandag 25. oktober ble ARK-undersøkelsen sendt ut til de ansatte ved HVL. På dette tidspunktet – hva tenker ID-møtet er de beste tiltakene for å få flest mulig til å svare på denne undersøkelsen?

Sak 15/H21 Opplegg for undervisning våren 2022

I forbindelse med vårens timeplanlegging så dukker det opp spørsmål på instituttene om all undervisning må være på campus. Forelesere står relativt fritt til å lage sitt eget pedagogiske opplegg, men spørsmålet er om hver enkelt bør stå helt fritt om det skal være nettundervisning eller undervisning på campus. Saken tas opp til diskusjon.

Premisset må være at studentene får best mulig undervisning, og student-stemmen bør telle mye, men det er ikke alltid sikkert at de vet sitt eget beste. Vår opplevelse er at streaming og opptak av fysisk undervisning fører til dårligere deltakelse på fysisk undervisning. Nett- vs. fysisk undervisning bør ikke sees isolert for hvert kurs, men bør sees i sammenheng – og bør settes fast i EpN i Ved undervisning på tvers av campus må det avklares hvor mye fysisk undervisning det skal være på hvert campus.

Sak 16/H21 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.

Sak 17/H21 Orientering ved organisasjonene

Sak 18/H21 HMS

Avvikssaker på laboratoriene.

Sak 19/H21 Nye stillinger

En oversikt over stillinger som er under arbeid, og stillinger som er utlyst ved FIN, finnes på Sharepoint. For å komme dit må dere gå gjennom Teams-mappen for ID-møtet, trykk på de tre prikkene øverst til høyre, trykk på «Åpne i Sharepoint», log inn om nødvendig og trykk på «Hjem» inne i Sharepoint. Man kan også gå gjennom denne lenken.

Da skal dere finne oversikten med stillingene som blir ajourført kontinuerlig.

Sak 20/H21 Orientering ved dekan

Sak 21/H21 Eventuelt

Referent: Deta, 27.10.2021, godkjent på sirkulasjon.