01/22 Klubbstyremøte FA, 2. 2 2022

Sted
Digitalt Zoom Møte 2: 02.02.2022 kl.12.30-14:00

Til stede
Tonje Velde Jan Ove Henriksen Svein Bjarne Brandtsgård Bente Hatlevoll

Forfall
June Audsdotter Stafsnes

Referent
Bente Hatlevoll

Saksliste Agenda:

1. utkast til epost til nyansatte

2. årsmøte- status

3. utkast til nyhetsbrev, sendes snart.

4. bruk av budsjetterte kompetansemidler til TAP-ansatte

5. Evt

Sak 1/ 2022 Utkast til epost til nyansatte
Utkast laget av Tonje og Bente, Svein Bjarne retter opp i tabellene. Vi retter i utkastet til vi er fornøyde. Velkomstmailen ligger nå i FF-FA sitt Teams under filer. Klubbstyremedlemmene tar ansvar for å sende ut epost til nyansatte teknisk-administrativt ansatte på sin Campus. Vi vil få informasjon om nyansatte via ID-møtene. Den klubbleder som deltar på ID-møte, må huske å videreformidle info om evt nyansatte til alle klubbstyremedlemmene.

Sak 2/ 2022 Årsmøte – status
Dato for årsmøte for klubbene er bestemt: 16. mars. Poster på Årsmøtet: Presentasjon av nåværende styre, valg av styre, valg av valgkomite, Årsrapport, planer fremover og evt. Tonje og Jan Ove forsøker å skrive årsrapport. Vi kan se på denne på neste klubbstyremøte. Papirene skal ut 2 uker senest før årsmøtet.

Det settes av ½ time til klubbenes årsmøte og 1 time til Fellesdelen Deta er i kontakt med May-Britt Moser om foredrag i Fellesdelen.

Sak 3/ 2022 Utkast til nyhetsbrev
Utkast laget av Tonje og Jan Ove. Svein Bjarne retter opp i formatet. Nyhetsbrevet sendes ut i neste uke når vi er sikre på, hvor vi kan FF-FA sitt OU-seminar om Arbeidsmiljø- og medarbeiderskap. Tonje kontakter Fleischer på Voss og Jan Ove Scandic på Voss og evt andre steder? Vi har bestemt oss for 1.-2. juni. 2022

Sak 4/ 2022 Bruk av budsjetterte kompetansemidler til TAP-ansatte
Det har blitt brukt veldig lite av midlene til kompetanseheving ved HVL som er satt av for Fellesadministrasjonen. Samtidig har noen opplevet å få avslag på midler. Hvordan blir disse midlene markedsført overfor ansatte? Hvor mange har søkt? Hvem har fått til hva? Gjert Anders skal ta dette opp på et ID-møte. Det er viktigere enn noensinne med kompetanseheving også for vår gruppe nå når vi skal bli Universitet.

Sak 5/2022 Eventuel

Økonomi – Lokallaget har til overs 240.000. Disse midlene har blitt kumulert fra tidligere år. De overføres fra 2021. Disse midlene skal komme medlemmene til gode. Det har vert en idedugnad for bruken: 

a) Stipend/reisemidler som medlemmer kan søke på 

b) Klubbaktivitet – pr nå har hver klubb ca 10.000 til å bruke. Kunne gjerne ha økt den summen. 

c) Øke honorar til klubbstyremedlemmer 

d) Andre forslag – evt sende til Jan Ove