01/22 Klubbstyremøte FA, 19. 12022

Sted
Digitalt Zoom Møte 1: 19.01.22 kl.12.30-14:00

Til stede
Tonje Velde Jan Ove Henriksen Svein Bjarne Brandtsgård June Audsdotter Stafsnes Bente Hatlevoll

Referent
Bente Hatlevoll

Saksliste Agenda:

· Prosess ift TAP-ansatte på fakultet

· Planlegge årsmøte (må holdes innen utgangen av mars)

· Kontakte valgkomiteen

· Nyhetsbrev

· Evt.

Sak 1/ 2022 Prosess ift TAP-ansatte på fakultet /organisering av TAP-medlemmer

Det er nedsatt en gruppe som skal se på organisering av TAP-medlemmer fra Fakultetene. Gruppen består av følgende medlemmer: Terje Myklebust, Gjert Anders Askevold, Hedvig Rørvik, Jan Ove Henriksen og Tonje Velde. I HVL er disse fordelt sådan: ca. 20 TAP på FLKI, 9 på FIN, 5 på FHS og 3 på FØS Det skal sees på vedtektene. TAP-medlemmer bør være representert i alle klubbstyrene også i fakultetsklubbene. Klubblederne må snakke mere sammen om dette. Jan Ove orienterte om en sak til kommende møte i lokalstyret. Klubber, som ikke har TAP-medlemmer i styret (alle i dag), bør i større grad rådføre seg med klubben i FA når saker som primært gjelder TAP-gruppen skal behandles på lokale ID-møter. Angående fremtidig organisering av lokallaget kan en kanskje se på størrelsen på klubbstyrene. De aktuelle klubbstyremedlemmer skal da frikjøpes fra deler av deres faste stillinger for å kunne arbeide mer aktivt med FF-saker.

Sak 2/ 2022 Planlegge årsmøte (må holdes innen utgangen av mars)

Det er kommet forslag om klubbene kan holde sine årsmøter på samme tid og i forlengelse av disse evt ha en fellesforelesning om et aktuelt tema. Det er foreløpig foreslått en dato: 16. mars. Klubbstyret stiller seg positiv til dette. Årsmøtet må bestå av: Presentasjon av nåværende styre, Valg av styre, Valg av valgkomite, Årsrapport og Planer fremover, Eventuelt

Sak 3/ 2022 Kontakte valgkomiteen Tonje lager en liten oppsummering over hva det innebærer å sitte i klubbstyret. Den vil hun ta videre til valgkomiteen når hun tar kontakt med dem og minner dem om at de snart blir årsmøte. Trond er gått ut av klubbstyret, Tonje går ut av styret nå. Svein Bjarne er på valg. Jan Ove, June og Bente fortsetter 1 år til.

Sak 4/ 2022 Nyhetsbrev
Vi må få ut nyhetsbrev i løpet av medio februar. Nyhetsbrevet forfattes av Tonje og Jan Ove, da de sitter tettest på sakene. Idestorming: Må ha med noe om planlagt OU-seminar, Årsmøtet, Organisering av TAP, Rekruttering/verving, Fagpolitisk samling FF-TA i Kristiansand. Oppfordre folk til å oppdatere sine profiler på Forskerforbundets sider.

Sak 5/ 2022 Evt.
Rekruttering: Henvende oss til nyansatte i FA. Bruke listene som blir delt på ID-møtene. Vi må ta ansvar for hver våre Campus. Bente i samarbeid med Tonje lager forslag til tekst som vi kan sende ut til nyansatte i FA på epost. Forslag skal foreligge til neste klubbstyremøte om 14 dager. Heri må det tydeliggjøres at Forskerforbundet ikke bare er for forskere.

E-postliste: Svein Bjarne har opprettet og vedlikeholder FF-TAP epostliste i Outlook.