07/22 Klubbstyremøte FA 22.6.2022

Sted: Digitalt Zoom Møte 7, 22.06.2022 kl.13.00-14.00

Til stede: 

Tonje Velde
Jan Ove Henriksen
Hallstein Madsen
Svein Bjarne Brandtsgård
Bente Hatlevoll

Fravær: Elise Aabel Eriksen, June Audsdotter Stafsnes

Referent: Bente Hatlevoll

Sak 1 Nyhetsbrev før sommeren
Vi gjennomgår forslag til nyhetsbrev. Det er nå klart til utsending. Jan Ove sender ut.

Sak 2 Få oppdatert hjemmesiden og Velkomstbrevet
Ansvar for oppdatering av hjemmesiden og oversikten over nytt styre

– Bente innhenter omtale av nye medlemmer og kontakter Jon Hoem

Ansvar for oppdatering Velkomstbrevet - Bente/ Svein Bjarne

– Vi sender dagens velkomstbrev til nytilsatte. Vi tar ansvar for nytilsatte på våre campus.

Sak 3 Saker til ID-møte 23. juni
(Jan Ove deltar)

ID FADM sakliste:

16/ 22 Godkjenning av innkalling og sakliste

17/22 Oversikt over tilsette / slutta i perioden 23.04.2022 – 20.06.22

18/22 Orientering om oppfølging av dialogmøta med rektor

19/22 Orientering om digitaliseringsarbeidet i HVL

20/22 Administrativ struktur og organisering

21/22 Tilstadeverelse på arbeidsplassen og heimearbeid

22/22 Eventuelt

Innspel frå FF: FF registrerer at flere medarbeidere i teknisk-administrative stillinger, mange svært erfarne og dyktige, har valgt å si opp sine stillinger ved HVL i den senere tid. Det kan være mange årsaker til dette. Spørsmålet her blir om det gjennomføres systematiske, formaliserte sluttsamtaler (evt. sluttskjema)? Det må utvilsomt være av stor verdi for HVL å vite om medarbeidere slutter pga. lønnsvilkår, kontorsituasjonen, arbeidsmiljø etc.

Kan nevnes på ID-møtet:

våre campus?

Sak 4 Ymse

Jan Ove kaller inn til første møte over sommeren i august.

Tone ble takket av som styremedlem