02/22 - Klubbstyremøte, FIN, 24. februar 2022

Referat klubbstyremøte, 24.2.2022, 13-14

Til stedet: Deta, Lars Arne, Carsten,

Forfall: Martin, Svein Gunnar

Sak 01 – Info årsmøte

Invitasjon sendes ut

Foredrag med May-Britt Moser

16. Mars 12.30-14:00

Invitasjon TAP

Sak 02 – Velkomstgave til nye medlemmer

Deta tar ansvar for nye medlemmer i Sogndal

Lars Arne tar ansvar for nye medlemmer i Bergen

Martin i Førde?

Sak 03 – ID-møte 25.2.2022

Deta og evt. Lars Arne deltar på ID-møtet.

Sak 13/V22 Økonomien ved fakultetet

Administrasjonssjefen og dekanen vil gå gjennom fakultetet økonomisituasjon, og i den forbindelse se fremover og vurdere ønsket om nye stillinger i fakultetet. Den skriftlige tilbakemeldingen fra FIN om vår økonomi til fellesadministrasjonen vil også bli gjennomgått på møtet.

HVL har penger på bok – er det felles penger? Hvorfor har fakultetet dårlig økonomi? Kan vi gjøre noe med budsjettfordelingsmodellen? Hva er forholdet mellom pengene som går til fakultetet og det som er sentralt?

For mye penger på bok kan føre til at vi får tildelt mindre i framtiden – feil hvis fakultetene sliter og det er overskudd sentralt

Blåbok: stortingsmelding, statsbudsjett for uni og høgskuler (finansieringsnivå for ingeniørutdanninger?)

Sak 14/V22 Føringsbrevet fra rektor til FIN

Det er vedtatt en ny styringsstruktur ved HVL. I den forbindelse mottar FIN et føringsbrev fra rektor, som fakultetet skal svare på bl.a. gjennom årsplanen til fakultetet innen 1. mars. Dekan vil informere om føringsbrevet fra rektor.

Sak 15/V22 Drøfting: Revisjon av arbeidsplandokumentet

Arbeidsgruppen som jobber med revisjon av arbeidsplandokumentet er ferdig med sitt arbeid. Pål Ellingsen, som ledet arbeidsgruppen, kommer på møtet for å orientere om resultatet. Det reviderte arbeidsplandokumentet er vedlagt (Vedlegg 2).

Sak 16/V22 Eksportkontroll

Det har vært et møte med PST angående nasjonal trusselvurdering (NTV), rutiner ved ansettelsesforhold og hvorfor akademia er viktige samarbeidspartnere for PST. Hovedfokus var på trusselen fra statlige aktører og regelverket rundt eksportkontroll. Eksportkontroll omfatter kunnskapsoverføring, og dermed relevant for ansettelser, høyere utdanning og forskningssamarbeid med personer fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. PST's oppgaver er primært å drive forebyggende virksomhet. Digitale trusler og ulovlig etterretningsvirksomhet (spionasje) ble også satt på agendaen. Se også Khrono-sak om dette temaet her.

Sak 17/V22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.

Sak 18/V22 Orientering ved organisasjonene

Sak 19/V22 HMS

Sak 20/V22 Nye stillinger

En oversikt over stillinger som er under arbeid, og stillinger som er utlyst ved FIN, finnes på Sharepoint. For å komme dit må dere gå gjennom Teams-mappen for ID-møtet, trykk på de tre prikkene øverst til høyre, trykk på «Åpne i Sharepoint», log inn om nødvendig og trykk på «Hjem» inne i Sharepoint. 

Da skal dere finne oversikten med stillingene som blir ajourført kontinuerlig.

Sak 21/V22 Orientering ved dekan

· Løypemelding - igangsetting av utarbeidelse av en arealstrategi for FIN

· Planlegging av EXPO2022

· Eksterne medlemmer til fakultetsrådet

· Studiebarometeret

· Andre orienteringer

Sak 04 - Lokallagsstyre – Lars Arne refererer

Lønnsoppgjør - skifte av HTA? Mot Akademikeravtalen?

649 medlemmer i lokallaget – hvem blir 650 😊?

Innspill på midlertidighet – hva er situasjonen på instituttene?