09/22 Referat klubbstyremøte FIN

Referat klubbstyremøte, 01.9.2022, 13-14.30

Til stedet: Martin Stølen, Svein Gunnar Sjøthun, Lars Arne Jordanger, Deta Gasser

Forfall: Carsten Gunnar Helgesen


Sak 01 – Oppdatering lønnsforhandlinger

Deta og Lars Arne informerer om diskusjonene som foregår i FF-HVL. Fristene ble utsatt – ny frist for innsending av krav fra medlemmene vil være 26. September. Forskerforbundet skal arbeide for at forhandlingene fører til både generelle tillegg til alle og individuelle tillegg til medlemmer som søker. FF-FIN styret skal møtes mandag 3. oktober eller fredag 30. september for å diskutere prioriteringer av innkomne søknader.

Sak 02 – ID-møte 07.09.2022

Svein Gunnar stiller på ID-møtet, Deta melder forfall på grunn av ekskursjon med studenter.

Saksliste til ID-møtet:


Sak 01/H22 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 9. juni 2022 er lagt ved innkallingen (Vedlegg 1). 

 

Sak 02/H22 Utvikling av studieporteføljen ved fakultetet

I tråd med nye prosessbeskrivelse for nedlegging og nullopptak av studieprogram er det bestemt at ID-møtet på fakultetet skal ha en formell rolle.  

 

Prosess for nedlegging av studietilbud og søknadsmal 

Prosess for nullopptak av studietilbud og søknadsmal 

 

Til dette møtet legger fakultetet fram:

 1) Nullopptak på de fleksible fagskoleutdanningene på elektro, med uttalelse fra fagmiljøet 

2) Notat om hms-utdanning, Vurdering av nedlegging av studietilbud 

3) Utgreiingssøknad for om master i medisinsk laboratoriearbeid 


Henger punkt 2 og 3 sammen? Svein: Det virker slik: “Ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag er det utfordringer med studentrekruttering på flere studieprogram. Bioingeniørutdanningen rekrutterer godt, fakultetet har ikke et eget spesialisert 31.august 2022

mastertilbud, men studentene har kun mulighet til å gå videre på mer generelle mastergrader ved

HVL. For at fakultetet skal klare å starte opp et bedre mastertilbud til denne studentgruppa må det

tilføres nye midler eller noe av aktiviteten ved instituttet må omprioriteres.”

Er det en tilsvarende prosess for oppretting av nye studietilbud?

På ID-møtet 13.10 er planen å legge fram: 1) Uttalelse fra fagmiljøet på hms (frist 19. september)

2) Oppstart av bachelor i informasjonsteknologi på campus i Haugesund (søknadsfrist 1. oktober).

Er det en søknadsfrist for studenter 1. oktober? Blir det samarbeid med Bergen og Førde?

SEFA-modellen: min 20 studenter for å ha oppstart, tommelfingerregel, ikke fast grense

Nullopptak og nedleggelser bør sees på i lys av flercampus undervisning, potensialet bør utnyttes overalt, sambruk av emner/digital undervisning osv. Kan føre til bedre utnyttelse av ressurser


Sak 03/H22 Lønnsforhandlinger høsten 2022

Utfallet av hovedtariffoppgjøret 2022 har gitt store endringer/moderniseringer av dagens lønnssystem. Staten har inngått fire nye hovedtariffavtaler, en med hver av hovedsammenslutningene. Hovedtariffavtalene (HTA) med LO stat og YS stat utgjør ett avtaleområde og hovedtariffavtalene med Akademikerne og UNIO utgjør ett avtaleområde. 


Felles for begge avtaleområdene er at det skal gjennomføres lokale forhandlinger (2.5.1- forhandlinger) med ulike størrelse på pottene. Saken tas opp til diskusjon.


Se sak 01


 

Sak 04/H22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.


Runde rundt bordet for å kartlegge situasjonen angående medbestemmelse på institutt-nivå:

IDER har hatt møte ved semesterstart, god informasjon om lønnsforhandlinger osv., mest enveis-kommunikasjon, fokus på informasjon pga størrelse, regelmessige møter i faggruppene (Elektro, Realfag, Data)

Mohnsenteret – lenge siden siste personalmøte, referater bør lastes opp på TEAMS

IMN har hatt personalseminar (2 dager) før sommeren, og skal ha personalmøte tidlig i september, referat må lastet opp på TEAMS

 

Sak 05/H22 Orientering ved organisasjonene

 

FF opptatt med lønnsforhandlinger, ellers ingenting å melde


Sak 06/H22 HMS

 

Sak 07/H22 Nye stillinger

En oversikt over stillinger som er under arbeid, og stillinger som er utlyst ved FIN, finnes på Sharepoint. For å komme dit må dere gå gjennom Teams-mappen for ID-møtet, trykk på de tre prikkene øverst til høyre, trykk på «Åpne i Sharepoint», log inn om nødvendig og trykk på «Hjem» inne i Sharepoint. Man kan også gå gjennom denne lenken

 

Da skal dere finne oversikten med stillingene som blir ajourført kontinuerlig.

 

Sak 08/H22 Orientering ved dekan

Ifølge Pål Albert har han fått inkludert feriepenger/pensjon i kompensasjonstillegget. Men viktig at vi alle sjekker.

Håndtering av ekstern finansierte timer er et stort dilemma for fakultetet. 

 

Sak 09/H22 EventueltSak 03 – Runde rundt bordet? 

LA og Svein Gunnar tar ansvar for et medlemsmøte i Bergen: fokus på rekruttering, uformell info om lønn, Lars Arne og Svein Gunnar avtaler dato for Bergen

Martin arrangerer et medlems- og rekrutteringsmøte i Førde, sammen med medlem som jobber på biblioteket

Sogndal: Deta arrangerer rekrutteringsmøte for stipendiater og post-doktorer, tidlig oktober 

Digitalt medlemsmøte nov/des (Deta)


Tema medlemmer er opptatt av: