10/22 Referat klubbstyremøte FIN

Referat klubbstyremøte, 03.10.2022, 12:15-13:00, 14:00-14:45

Til stedet: Martin Stølen, Svein Gunnar Sjøthun (fram til 13:45), Lars Arne Jordanger, Deta Gasser, Carsten Gunnar Helgesen


Sak 01 – lønnsforhandlinger - individuelle krav


Lars Arne og Deta har utført en prioritering av de innkomne søknader. Følgende aspekt ble lagt til grunn i prioriteringen: 

Styret ble informert om rangeringen, og enkelte tilpasninger ble foretatt. 


Sak 02 – ID-møte 06.10.2022


Deta stiller på ID-møtet. 

Saksliste til ID-møtet: 


Sak 10/H22 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 7. september 2022 er lagt ved innkallingen (Vedlegg 1). 


Sak 11/H22 Utvikling av studieporteføljen ved fakultetet

På møtet vil dekanen gå gjennom en eventuell uttalelse fra fagmiljøet på hms angående prosess om nedleggelse, og gi en orientering om oppstart av bachelor i informasjonsteknologi på campus i Haugesund. 

Viktig at de som er involvert i hms-bacheloren blir ivaretatt på en god måte og får andre passende arbeidsoppgaver. Er det en plan for det? Er det behov på hms-kompetanse på andre campus?

Sak 12/H22 Arbeidsgruppen for utarbeidelse av nye retningslinjer for disponering av arbeidsplasser

Mandatet til denne arbeidsgruppen er vedlagt (Vedlegg 2). Det er nå en prosess der ledelsen ved instituttene og senteret kan komme med innspill til arbeidsgruppen for utarbeidelse av nye retningslinjer for disponering av arbeidsplasser. I denne arbeidsgruppen er det sentralt å se for seg hvordan man ser for seg sambruk av arbeidsplassarealer. Dekanen vil orientere om hva som skjer videre med denne prosessen.


Forskerforbundet ser at det er mange hensyn å ta i kontordebatten, men opplever også at temaet engasjerer medlemmene og at det er mye frustrasjon i organisasjonen rundt kontorsituasjonen. Forskerforbundet ønsker å fremheve følgende punkt: 

Andre punkt:

Viktig med disiplin i forhold til å oppta stillerom/møterom

Flere av oss foretrekker hjemmekontor nå

Kontorsituasjon skaper høyt frustrasjonsnivå hos IDER – Realfag:

Mangel på arbeidsplasser for studenter, trange laboratorier, …


Sak 13/H22 Utlysning av instituttlederstillinger

Alle stillingene som instituttledere skal i løpet av høsten lyses ut igjen. Dette er åremålsstillinger som er fireårige. Dekan vil orientere om hvordan prosessen vil bli lagt opp.


Fagforeningsrepresentanter bør være med i kommisjonen (som ved FLKI)

Er det en begrensning på 8 år? Fra når regnes det?


Sak 14/H22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet. Manglende opplastning i denne mappen ble tatt på ledermøte i september.


Litt ulikt fra institutt til institutt 


Sak 15/H22 Orientering ved organisasjonene


Sak 16/H22 HMS

Planlegging av vernerunder.


Sak 17/H22 Nye stillinger

En oversikt over stillinger som har vært lyst ut ved enhetene i 2022 er lagt ved (Vedlegg 3). 


Den gamle liste var bedre og ga mer informasjon...


Sak 18/H22 Orientering ved dekan


Sak 19/H22 EventueltSak 03 – Runde rundt bordet? 

Fra forrige referat: LA og Svein Gunnar tar ansvar for et medlemsmøte i Bergen: fokus på rekruttering, uformell info om lønn, Lars Arne og Svein Gunnar avtaler dato for Bergen

-> ble utsatt, blir gjennomført i forbindelse med utdeling av julegave


Fra forrige referat: Martin arrangerer et medlems- og rekrutteringsmøte i Førde, sammen med medlem som jobber på biblioteket

-> ble utsatt, satser på felles utdeling av julegave med FF-HVL


Fra forrige referat: Sogndal: Deta arrangerer rekrutteringsmøte for stipendiater og post-doktorer, tidlig oktober

-> Deta har avtalt informasjonsmøte med ECS gruppe på IMN fredag 28. Oktober, FF-FIN sponser lunsj