08/18 Styremøte, klubb FIN, 8. august 2018

Sted: Skype-møte og Kronstad kontor D312.

Tid: 08. august 2018, klokken 12:00

Tilstede: Alvhild Alette Bjørkum, Deta Gasser, Øyvind M. Berge, Gisle Yngvar Romslo Kleppe og Lise Bjørkhaug Gundersen

  

Sak1/2018 - Konsolidering av FF-FIN-HVL Styret

Styret vedtok følgende konsolidering:

Leder:                     Alvhild Bjørkum

Nestleder:           Deta Gasser

Sekretær:             Øyvind Midtbø Berge

Styremedlem:   Gisle Kleppe

Styremedlem:   Lise Bjørkhaug

 

Sak 2/2018          Orientering om hovedstyremøte 23. august

Alvhild orienterte om at det blir det første ordinære hovedstyremøte 23. august med påfølgende middag. Alvhild undersøker om nestleder skal være med eller ikke.

 

Sak 3/2018          Lokalt lønnsoppgjør

Normalt møtes de hovedtillitsvalgte fra forbundsnivået og ledelsen for å drøfte prinsipper i et formøte. Organisasjonene har ofte ulike syn. 50 prosent av lønnstillegget til Unio, LO og YS er nå avsatt til lokale forhandlinger (Akademikerne har egen avtale). Likevel blir formøtet med ledelsen viktigere enn noen gang ettersom det er så stor del av potten som er avsatt lokalt.

Det er ikke kjent per tid hva ledelsen ønsker mht prinsipper for fordelingen av den lokale potten (individuell fordeling, og/eller gruppetillegg/flatt tillegg).

Det foreligger et skriv fra departementet av 4. juli som beskriver en del knyttet til prosessen, og lokale forhandlinger skal være avklart innen 31/10.

Det er en substansiell lønnsforskjell mellom de gamle høgskolene. Dette er det laget en egen utredning på fra FF se http://www.ff-hvl.no/2018/03/rapport-om-lnnsforskjeller-mellom-hib.html.  Det er likevel en diskusjon på om man skal man bruke den lokale potten i lønnsoppgjøret til utjevning, eller det må komme ekstra midler til utjevning. FF sitt utgangspunkt har vært et ønske om tilleggsmidler til utjevning.  

Ledelsen jobber med generelle lønnspolitiske retningslinjer, Alvhild undersøker om disse nå er til høring, eller hva status er.

Flere i styret gav uttrykk for at gruppetillegg er lettere og over tid å foretrekke for medlemmene.

 

FF FIN HVL ønsker følgende blir lagt til grunn i forhandlingene:

1)     FF ønsker å opprettholde praksis om at det lønner seg å være organisert, og primært at forskjellen må være større mellom organiserte og uorganiserte.

2)     Alle våre medlemmer skal som minimum opprettholde kjøpekraft. Det kan gis ulik tillegg mellom ulike stillingskategorier (grupper) for å sikre enkelte grupper reallønnsvekst.  Primært ønsker vi reallønnsvekst for alle grupper. Enkelte grupper kan prioriteres med ytterligere lønnstillegg (for eksempel ansatte førstestillinger).

 

Sak 4/2018          Behov for oppdaterte medlemslister

Styret har behov for en oppdatert oversikt over medlemmene på fakultetet. Listene må gjennomgås for tvilstilfeller (fordeling mellom de ulike klubbene mv.). Alvhild undersøker sentralregisteret, FØS sin liste og FIN sin epostliste, og sender ut oppdatert e-postliste til klubbstyret i FF-FIN innen 22- august.

Sak 5/2018          Fellesseminar mellom FIN og FØS OU-seminar i uke 43

Seminaret blir på Terminus i uke 43 for medlemmer på FIN og FØS. Det bør inviteres til seminar minst en måned i forkant, medio september. Formålet er å bygge en felles kultur. Det blir viktig å få frem hva forskerforbundet jobber med, og få innspill fra medlemmene hva man bør jobbe med. Prinsipper for tildeling av FoU-tid, lokale lønnsforhandlinger mv. er viktige tema, og kan være aktuelt. Invitere noen av FF sine representanter i dette arbeidet til å orientere og spille opp til diskusjon.

Det er også viktig å ha tid til noe sosialt utover middagen, for eksempel en byvandring. Under en middag er man mer stasjonær enn under en vandring.

Omvisning på Kronstad med vekt på lab/spesialrom (omsorgslab, basseng, studentinkubtor mv) kan være aktuelt.

Til neste klubbstyretmøte må det være klart et utkast til program for seminaret. Alvhild tar ansvar for dette. Det må sendes ut til styret innen 2. september.

  

Sak 6/2018          Møteplan for styremøter og medlemsmøter

Det må lages en møteplan for styremøter og medlemsmøter. Det må være medlemsmøter minimum 1 gang per semester. Styremøter i FF-FIN bør være koordinert med informasjons- og drøftingsmøter på fakultet (ikke mottatt møteplan for Informasjon og drøftingsmøter pt. fra FIN).

Neste møter i FF-FIN –styret blir onsdag 5. september og onsdag 26. september klokken 12:00 – 14:00. Alvhild sender innkalling. På møtet 5. september lager vi møteplan for 2018.

  

Sak 7/2018          Medbestemmelse på instituttnivå           

Det bør vurderes å lage ordninger som sikrer representasjon, informasjon og drøfting på instituttnivå.  I første omgang vil FF-FIN jobbe for at vi har en kontaktperson per institutt.

Dette er fremmet for dekan på sist ID-møte i forrige semester og han har lovet å ta opp saken. Vi følger opp.

 

Kontaktpersoner:

Maskin og marin: Ingen pt.

Bio og kjemi: Alvhild/Lise

Data og realfag: Gisle

Bygg: Ingen pt.

Natur og miljøvitskap: Deta

Elektro: Ingen pt.

Brann og sikkerhet: Ingen pt.

Mohnsenteret: Øyvind

Vi sender e-post til alle medlemmer på de respektive institutt uten kontaktperson, og ber dem oppnevne/velge en kontaktperson. Alvhild og Deta tar ansvar for dette og sender ut straks oppdaterte medlemslister foreligger (frist 22. august), slik at kontaktpersoner på hvert institutt er klart før neste møte 5. september.  

 

  

Møtet ble avsluttet kl 13:40

08.08.2018

Øyvind M. Berge, referent