09/18 Styremøte, klubb FIN, 26. sept 2018

Referat fra FF-FIN- HVL styremøte nr. 3 2018

Sted: Skype-møte og Kronstad kontor D312.

Tid: 26. september 2018, klokken 12:00

Tilstede: Alvhild Alette Bjørkum, Deta Gasser, Øyvind M. Berge, Gisle Kleppe og Lise Bjørkhaug

Sak 14/2018 – Lokale lønnsforhandlinger

40 medarbeidere på FIN har søkt. De nye lønnspolitiske retningslinjene er krevende å bruke ift rangering. Noe av de søknadene har brukt de nye kriteriene, men krevende ift tidligere der man hadde tre hovedkategorier «FoU», «utdanning», «annet». Vi ønsker en revisjon av de lønnspolitiske retningslinjene. Lønnspolitikk for HVL» og særskilte vurderingskriterier for tilsatte i undervisnings og forskerstillinger der kjernevirksomhet vektlegges med konkrete eksempel innen 1. Pedagogisk virksomhet og undervisning, 2. Forskning og formidling og 3. Ledelse, administrasjon og fagpolitisk innsats til bruk i fremtidige forhandlinger.

Vi har (Alvhild, Deta og Gisle) diskutert ulike hovedprinsipper for tildeling og ulike faktorer som spiller inn i tillegg til oppfylling av kriteriene i innsendte søknader. Lokallaget (FF-HVL-styret) og Forskerforbundet sentralt har foreslått å fremme krav om å heve kronetillegget fra forrige oppgjør til et helt lønnstrinn for alle. Dette vil trolig koste rundt 500 000 kroner for FIN, for FF utgjør det rundt 3/5 av «vår» andel av den lokale potten. Vi ønsker en kombinasjon av et tillegg til alle medlemmer (for eksempel å heve kronetillegg til lønnstrinn) og noe til individuelle lønnstrinn etter prioritering da opp mot halvparten av medlemmene i FF-FIN har sendt inn individuelle søknader.

Alvhild, Deta og Gisle deltar videre i forhandlingene på vegne av FF FIN.

Sak 15/2018 – FoU-tid

Det er kommet to skriv, ett fra sentralt HVL-utvalg via hovedtillitsvalgt (FF-HVL GAA) om «Prinsipper for tildeling av tid til forskning, utvikling mv. og innovasjon ved HVL». Dette er et forslag og skal drøftes (i pkt. 4 foreslås en tildelingsnorm avhengig av tilfredsstillende produksjon etter stillingskategori (50 prosent til professor og dosent, 40 prosent til 1. am, 30 prosent til førstelektorer). Tallene inkluderer veiledning av PhD-studenter for professor/1.am. Fjerner tildelt tid for faglig fornying (se ellers dokumentet fra det sentrale FoU-utvalget, vedlegg 1, Forskerforbundets hovedtillitsvalgt sine kommentarer i rødt).

Et dokument «Drøfting strategi forskning FIN» (prosess notat) fra forskningsdekan ved FIN som er mer detaljert, og som behandles/drøftes/gis innspill på i FoU og I utvalget (Sak 8/18, møte 24.09.18) har flere detaljer om FoU-strategi og -satsing på FUN fakultetet samt tildelinger på instituttnivå. Bla å legge til rette for økt publisering inntil i snitt å publisere ett publikasjonspoeng pr. tilsatt pr år. innen 2023 (se «Møtebok: Forsknings og innovasjonsutvalet ved FIN 24.09.19, vedlegg 2).

Disse dokumentene vil FF-styret studere nøye, og diskutere videre på neste møte. Det er viktig at vi komme med innspill nå som prinsippene er under utarbeiding.

Sak 16/2018 – reduksjon av antall institutt til fem.

Ønske om mer informasjon. Diskuteres videre i FF-FIN. Vi ønsker en transparent prosess.

Møtet ble avsluttet kl 13:07, referat godkjent på sirk 28.09.

26.09.2018

Øyvind M. Berge, referent